Gällande vårdförlopp analcancer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2016-12-14

Ingång till standardiserat vårdförlopp

Misstanke

Följande ska föranleda misstanke oavsett ålder:

 • nytillkommen knöl/förändring analt
 • anal smärta
 • anala sår och fissurer
 • atypiska eller tätt återkommande perianala abscesser 
 • blod i avföringen 
 • nytillkomna trängningar till avföring eller läckage.

 

Vid misstanke ska följande utföras:

 • anamnes inkl. identifiering av riskgrupper (se välgrundad misstanke) 
 • inspektion av analregionen
 • rektalpalpation
 • palpation av ljumskar
 • om möjligt rektoskopi.

Om undersökningarna leder till förmodat godartat fynd ska patienten informeras om att oförändrade symtom efter fyra veckor bör föranleda ny kontakt med primärvården. 

Välgrundad misstanke – kriterier för start av utredning enligt standardiserat vårdförlopp

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • stark malignitetsmisstanke vid klinisk undersökning
 • initialt förmodad godartad anal eller perianal förändring som kvarstår oförändrad efter fyra veckor trots riktad behandling 
 • nytillkomna eller förändrade anala symtom utan annan uppenbar förklaring hos följande riskgrupper: 
  • HIV-positiva 
  • män som har sex med män 
  • immunsupprimerade personer
  • personer som har eller har haft HPV-relaterad genital in situ eller invasiv neoplasi 
 • histopatologiskt fynd talande för analcancer
 • bilddiagnostiskt fynd talande för analcancer.

Remiss vid välgrundad misstanke

Remissen ska innehålla 

 • anamnes, ange särskilt
  • symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
  • företagen utredning
  • allmäntillstånd och samsjuklighet, särskilt HIV
  • tidigare sjukdomar och behandlingar, särskilt känd förekomst av HPV, cervix- eller vulvacancer
  • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • rökning
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Kommunikation och delaktighet

Den som remitterar till utredning (vid välgrundad misstanke) ska informera patienten om 

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon 
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.  

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Informationen ska ges vid ett fysiskt möte om man inte kommit överens om annat.