MENY

Gällande vårdprogram analcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-12-07.

11. Multidisciplinär konferens

Sammanfattning

Alla fall av nydiagnostiserad eller recidiverande analcancer bör diskuteras på en MDK.
(Evidensgrad +).

Den multidisciplinära konferensen (MDK) är numera ett naturligt och viktigt nav inom all cancervård. MDK-verksamhet för analcancer har bedrivits på olika sätt i olika delar av landet. På vissa ställen har man haft en separat MDK för enbart analcancer, medan man på andra håll diskuterat analcancerpatienter på kolorektal-MDK. Sedan 2017-01-01 finns en nationell MDK för analcancer, som äger rum varje vecka. Vid denna deltar kirurg, onkolog, radiolog, nuklearmedicinare, koordinator och kontaktsköterska samt vid behov även patolog. Inför en MDK ska det finnas ett noggrant kliniskt status, PAD, MR och PET/DT, vilket ligger till grund för stadieindelning enligt TNM. Diskussionen vid MDK med detta underlag utmynnar i en behandlingsrekommendation. Grundprincipen är att alla nya fall och samtliga recidiv skall diskuteras på nationell MDK, med högst prioritet för följande: 

  • kurativt syftande behandling med mer komplicerad frågeställning 
  • recidiv (lokalt, regionalt eller systemiskt) 
  • svårbehandlade sena komplikationer till behandlingen 
  • höggradig AIN som inte kan kontrolleras med begränsade kirurgiska resektioner.