MENY

Gällande vårdprogram analcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-12-07.

15. Uppföljning efter kirurgi

Sammanfattning

Efter salvagekirurgi av residualtumör eller lokalrecidiv och efter metastaskirurgi rekommenderas DT av thorax, buk och bäcken vid 6, 12, 24 och 36 månader.
(Evidensgrad +).

Patienter som genomgått salvagekirurgi med abdominoperineal excision (APE) eller annat större ingrepp på grund av residualtumör eller recidiv med R0-resektion ska följas upp av flera anledningar. Stor kirurgi i tidigare strålad vävnad innebär risk för läkningsstörningar postoperativt men också senbiverkningar efter såväl strålbehandling som kirurgi. Många patienter behöver kontakt med urolog, gynekolog, sjukgymnast och andra specialister. Dessa patienter har åtminstone en, ibland två, permanenta stomier som behöver tillsyn av stomisköterska eller kirurg.

De stora randomiserade studierna innehåller inga tydliga utfallsdata avseende patienter som genomgått kirurgi. Det finns dock ett antal publicerade fallserier där 5-årsöverlevnaden anges till 30–60 %. Resultaten efter stor kirurgi som redovisas i dessa fallserier visar att lokala eller lokoregionala recidiv detekteras hos åtminstone 30–60 % av patienterna och fjärrmetastaser hos 10–50 % under uppföljningstiden, trots till synes radikal kirurgi. I en rapport från Memorial Sloan-Kettering anges att 79 % av recidiven detekterades inom två år efter kirurgi (92). Prognosen vid lokoregionalt re-recidiv är som regel mycket dålig.

Den magra evidensen gör det svårt att ge starka rekommendationer kring ett lämpligt uppföljningsschema efter kirurgi. Aktiv uppföljning kan dock vara motiverat för patienter som bedöms klara reintervention. Lokalrecidiv i bäckenet är sällan tillgängligt för ytterligare kirurgi eller strålbehandling varför noggrannare kartläggning av bäckenet med MR inte behöver ingå i rutinkontroll. Däremot kan begränsade fjärrmetastaser eller enstaka lymfkörtelmetastaser ibland bli föremål för kirurgi och/eller strålbehandling med kurativ intention. Vårdprogramsgruppen föreslår därför DT av thorax och buk efter 6 månader och 12 månader, och därefter årligen tills det har gått 3 år efter det kirurgiska ingreppet.