MENY

Gällande vårdprogram analcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-12-07.

19. Palliativ vård och insatser

Palliativ vård, det vill säga aktivt, multidisciplinärt omhändertagande av patienter med symtomgivande, progredierande, dödlig sjukdom, har utvecklats till en avgränsbar medicinsk disciplin, palliativ medicin. Palliativ vård definieras enligt Världshälsoorganisationen (WHO) 2002 som ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och familjer som drabbats av de problem som kan uppstå vid livshotande sjukdom. I praktiken är de viktigaste delarna av en välfungerande palliativ vård: symtomlindring, teamarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående med det övergripande målet att främja välbefinnande och understödja värdighet i livet slutskede.

När en obotligt sjuk patient med analcancer försämras, och försämringen bedöms bero på sjukdomsprogress, bör målsättningen med den fortsatta palliativa behandlingen omprövas. Är allmäntillståndet WHO–grad 3 eller sämre (=vilar mer än halva dagen), även när behandlingsbara orsaker åtgärdats, är kirurgisk och onkologisk terapi många gånger till mer skada än nytta. Denna försämring kan vara ett tecken på att patienten närmar sig brytpunktsområdet och övergången till palliativ vård i livets slutskede. Om så är fallet bör beslutet grunda sig på en noggrann medicinsk bedömning som därefter kommuniceras via ett brytpunktsamtal till patienten och närstående. Vårdens inriktning med ordinationer och begränsningar måste tydligt dokumenteras och spridas till inblandad personal i vårdkedjan.

För palliativ vård hänvisas till separat vårdprogram.