MENY

Gällande vårdprogram urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-04-10

16. Kvalitetsindikatorer

Följande kvalitetsindikatorer vid blåscancersjukdom stödjer kvalitetsjämförelser, förbättringsarbete och forskning och utveckling, och de föreslås därför som lämpliga. Angivna målnivåer ska ses som en rekommendation. 

 • Tid från utfärdande av remiss till urolog/välgrundad misstanke till blåscancerdiagnos (datum för diagnostisk TUR/px). Målvärde: Enligt standardiserade vårdförlopp för urotelial cancer 14 dagar för 80 % av patienterna. 

 • Andel patienter med urinblåscancer som utreds enligt SVF. Målvärde: 70% 

 • Andel patienter med blåscancer stadium T1 G2/G3 som får intravesikal flergångsbehandling. Målvärde: 75% 

 • Andel patienter med urotelial cancer i övre urinvägarna, T1-sjukdom eller muskelinvasiv sjukdom som diskuteras på multidisciplinär konferens (MDK). Målvärde: 100 

 • Andel patienter med T2T4 (muskelinvasiv sjukdom) utan påvisbar metastatisk sjukdom som får kurativ behandling. Målvärde: 60 

 • Andel patienter med T2T4 (muskelinvasiv sjukdom) 75 år eller yngre som får neoadjuvant cytostatikabehandling före radikal cystektomi pga. muskelinvasiv sjukdom. Målvärde: 60% 

 • Andel som genomgått cystektomi utan neoadjuvant cytostatikabehandling från remiss/välgrundad misstanke inom 37 dagar. Målvärde: 70% 

 • Andel tumörer i urinblåsa, njurbäcken uretär och uretra registrerade (täckningsgrad). Målvärde: 100 % 

 • Andel där blåstumörstorlek och antal blåstumörer angivits i registreringen. Målvärde: 100% 

 • Andel inregistrerade behandlingsformulär inom 90 dagar från TURB eller diagnos av urotelial tumör i övre urinvägarna. Målvärde: 85 % 

 • Lokalrecidiv inom 5 år för TaG1 och TaG2. Målvärde: <25 %.