Cancerdagen i Almedalen 2016

Även i år arrangerar regionala cancercentrum cancerdagen i Almedalen.

Tid: 6 juli

Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland (högskolan) B51

Program

09.00-10.00 Nationella kunskapsstöd – hyllvärmare eller kvalitetshöjare i patientmötet?

Nationella riktlinjer, vårdprogram och behandlingsrekommendationer höjer kvaliteten och gör vården mer jämlik. Om de används. I cancervården finns ett drygt 30-tal nationella vårdprogram och 18 standardiserade vårdförlopp. Men hur säkerställer vi att innehållet i dem omsätts till kunskap som kommer alla patienter till del? Den frågan ska TLV:s generaldirektör Sofia Wallström besvara i utredningen ”Ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården”. Här möter du henne tillsammans med en panel, som bland annat kommer att diskutera om den modell för samlad kunskapsstyrning som regionala cancercentrum utvecklat även kan fungera inom andra sjukdomsområden.

Medverkande:

 • Sofia Wallström, statlig utredare och generaldirektör, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
 • Marie-Louise Forsberg Fransson, regionstyrelsens ordförande, Region Örebro läns landsting, ledamot SKL:s sjukvårdsdelegation (S)
 • Ella Bohlin, regionråd, Stockholms läns landsting (KD)
 • Nina Fållbäck Svensson, sjukhusdirektör, Landstinget Västernorrland
 • Anna Verdoes, enhetschef utveckling, RCC Väst
 • Christina Salonen Andersson, patientrepresentant, Patient- och närståenderådet Stockholm Gotland
 • Beatrice Melin, moderator och verksamhetschef RCC Norr

10.30-11.30  Undanträngning eller medveten prioritering – vad vet vi hittills om införandet av standardiserade vårdförlopp?

Införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården börjar resultera i kortare väntetider. Vinsten för patienter som utreds för cancermisstanke är uppenbar. Men innebär det samtidigt att andra patienter trängs undan? Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att följa satsningen på kortare väntetider och bedöma eventuell undanträngning. Kan en undanträngning vara en medveten prioritering? Och vem ansvarar i så fall för prioriteringen mellan olika patientgrupper? Seminariet arrangeras tillsammans med Socialstyrelsen.

Medverkande:

 • Ragnhild Holmberg, hälso-och sjukvårdsdirektör, Landstinget i Kalmar län
 • Thomas Davidsson, docent i utvärdering och hälsoekonomi, Prioriteringscentrum, Linköpings Universitet
 • Sven-Olof Edvinsson, överläkare neurocentrum, ledamot Statens Medicinsk-etiska råd (SMER)
 • Johan Lindholm, överläkare, tf chef, Regionalt Kunskapscentrum patologi och cytologi i Stockholm
 • Arvid Widenlou-Nordmark, moderator, enhetschef, Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården vid Socialstyrelsen
 • Marie Steen, patientrepresentant, Patient- och närståenderådet Sydöst

11.45-12.45  Så ska framtidens patienter få tillgång till avancerade och dyra cancerbehandlingar

Ingen vill neka en patient en möjlig livgivande behandling. Vem har rätt till dyr behandling och hur ska vi väga olika behov mot varandra? Nationellt finns en framgångsrik modell i ordnat införande av nya cancerläkemedel genom samverkan mellan landstingen. Men hur gör vi med medicinsk teknik? Idag saknas en motsvarande nationell modell för hantering av nya dyra medicintekniska innovationer. Hur ska vi förhålla oss och skapa beredskap för framtidens tekniska landvinningar?

Medverkande:

 • Freddi Lewin, ordförande i NAC, RCC:s nationella arbetsgrupp för cancerläkemedel, fd verksamhetschef Onkologiska kliniken Ryhov
 • Anders Sylvan, landstingsdirektör, Västerbottens läns landsting
 • Magnus Göransson, vd, Roche Diagnostics
 • Srinivas Uppugunduri, moderator, verksamhetschef, RCC Sydöst
 • Gerd de Neergaard, patientrepresentant, Patient- och närståenderådet Väst