Forma framtidens strålbehandling

En ny IT-struktur för kvalitetsregister och forskningsdatabaser för strålterapi har skapats och implementeras (MIQA-databas i kombination med kvalitetsregister på INCA-plattformen). Syftet med denna konferens är att öka medvetenheten om de nya möjligheterna så att de utnyttjas på ett optimalt sätt för utveckling av strålbehandlingsverksamheten.

Tid: 1 september - 2 september

Plats: Clarion Hotel Arlanda (SkyCity)

Bakgrund

Lokala kvalitetsdatabaser (MIQA) har initialt skapats genom ett samarbete mellan Umeå och Uppsala. En vidareutveckling och nationell spridning har också skett med stöd av SSM samt de båda Vinnova-stödda projekten ”Nationell testbädd för innovativ strålbehandling” och ”Skonsam strålbehandling”. RCC i samverkan har till en arbetsgrupp med representanter från alla regioner skapat ett nationellt kvalitetsregister för radioterapi. Förutsättningen för registret är att ingen manuell registrering ska ske. Detta har nu skett och registret är inom kort klart att påbörja sin verksamhet. Då central finansiering saknas har registret finansierats genom att de framstående onkologklinikerna gemensamt gått in med stöd.

Syfte

Ett lyckat resultat av denna tekniska satsning är helt beroende av enskilda verksamheters deltagande och engagemang. De möjligheter som öppnar sig genom en nationell registrering av strålbehandlingar gör att vi får förbättrade möjligheter till klinisk återkoppling och säkerställande av behandlingarnas kvalitet. Vår får också ett försteg framför alla andra länder att kunna genomföra effektiva studier. Vi bör därför ha en gemensam strategi för hur vi ska utnyttja dessa möjligheter på bästa sätt.

Konferensen ska också ses som en första återkoppling/rapport till de kliniker som ekonomiskt stöttar verksamheten.

Frågeställningar som konferensen behandlar

Dag 1 (10.00 – 17.00)

 1. Introduktion om hur databaserna fungerar, deras uppbyggnad och innehåll
 2. Vad kan vi göra gemensamt och/eller lokalt med de verktyg som MIQA ger?
   - Nationellt kvalitetsregister
   - För att svara upp mot SSM:s krav på klinisk revision
   - För processmonitorering av den egna verksamheten
   - Forskningsstöd lokalt och nationellt
 3. Hur skall vi utnyttja detta på bästa sätt för effektiv behandlingsforskning i samarbete?
 4. Diskussion om nationellt forskningsnätverk/kompetenscentrum

Dag 2 (9.00 – 13.00)

 1. Ev. kvardröjande punkter
 2. Redovisning från kliniker som installerat och använt MIQA i kliniska arbetsflöden i olika miljöer (t.ex. Kalmar, Lund Göteborg och Umeå)
 3. Demonstration av systemet (Av systemutvecklarna)
 4. Synpunkter på önskvärd utveckling av systemet (Alla)
 5. Avslutande diskussion och planering för fortsatta aktiviteter

Ett detaljerat program skickas ut till alla anmälda under juni månad.

Måltider

Fika, lunch och middag (1 september)

Övernattning

Rum är preliminärbokade på samma hotell som konferensen. Vi bjuder varje deltagande centrum på en övernattning. För att boka ett rum vid en individuell anmälan ber vi er vänligen notera det under "Övriga önskemål/Specialkost” så att vi vet vilka namn bokningarna ska stå i. Övriga övernattningar och researrangemang bokas av deltagare själva.

Kostnader

Genom extern finansiering kommer vi att kunna bekosta konferens och måltider. Dessutom avser vi att erbjuda en deltagare från varje site (stad) övernattning. Resor och övriga kostnader bokas och betalas av deltagare själva.

Anmälan

Då detta är ett mycket stort åtagande ber vi om en snabb indikation om vilka, och hur många, som kommer att delta. Anmälan mottages därför redan 3/5.

Anmäl dig här

Varmt välkommen önskar

Svenskt kvalitetsregister för radioterapi, Nationella testbädden för innovativ radioterapi, Skonsam strålbehandling genom Björn Zackrisson, Ordförande Svenskt kvalitetsregister för radioterapi.