Cancerdagen i Almedalen 2017

För sjätte året i rad arrangerar RCC i samverkan Cancerdagen i Almedalen. Nytt för i år är veckodagen. Tisdagen den 4 juli kl. 9-14.30 är du välkommen till aulan på Visby lasarett!

Tid: 4 juli 09:00 - 14:30

Plats: Aulan, Visby lasarett

collage med cancerdagsbilder

Program

09.00 – 9.15   Invigning av Cancerdagen i Almedalen 2017
Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Gotland
Stefaan De Maecker (MP), ordf sjukvårdsnämnden Region Gotland

09.15 – 10.30   Standardiserade vårdförlopp – så in i Norden bra!
KAFFE
10.45 – 12.00   Vem håller i ratten i framtidens cancervård?
LUNCH
13.00 – 14.30   Tredje rundabordssamtalet inom regeringens rådslag om framtidens cancervård 

Mer om seminarierna

09.15 – 10.30     Standardiserade vårdförlopp – så in i Norden bra !
Danmark har sedan 2007 framgångsrikt kortat väntetiderna i cancervården med så kallade pakkeforløb. Norge och Sverige har inspirerats och har också infört pakkeforløb, eller standardiserade vårdförlopp, som de kallas här i Sverige.

Men hur går det, arbetar vi på samma sätt trots skillnader i sjukvårdssystem? Är effekterna av satsningarna likartade? Vilka är de avgörande framgångsfaktorerna? Finns det ”misstag” eller framgångsfaktorer i våra respektive länder som andra kan lära sig av?

Och vad ska vara nästa steg? I Sverige finns tydliga förbättringsmöjligheter: Fler patienter måste in i SVF, processerna kan finslipas ytterligare, primärvården behöver inkluderas ännu mer, patienterna informeras ännu bättre och väntetiderna behöver kortas ytterligare. Hur är läget i Norge och Danmark, har de kommit längre eller har de samma utmaningar som vi? Kan man påstå att detta nordiska koncept för väntetidskortning i cancervården är en framgångssaga?

Medverkande

 • Kjell Magne Tveit, Sundhetsstyrelsen, Norge
 • Jes Søgaard, Kraeftens bekempelse, Danmark
 • Helena Brändström, RCCs nationella samordnare för SVF
 • Vivian Macdisi (S), regionråd Region Uppsala
 • Anna Nergårdh, statens utredare av samordnad utveckling av hälso- och sjukvården
 • Anders Sylvan, landstingsdirektör Västerbottens läns landsting
 • Karin Träff Nordström, divisionschef Skånes universitetssjukvård
 • Karin Wahlberg, patient, författare, läkare

Moderator: Mef Nilbert, verksamhetschef RCC Syd
Hitta seminariet i Almedalsveckans officiella program

10.45 – 12.00     Vem håller i ratten i framtidens cancervård – kan den styras såväl nationellt som regionalt ?
Statens och landstingens satsningar på cancerområdet har under åren med nationella cancerstrategin gett många positiva resultat. Nu, då bara drygt ett år återstår av statens nuvarande satsning, väcks allt oftare frågorna; vad ska hända efter 2018, tänker staten fortsätta stödja utvecklingen och i sådana fall – på vilket sätt? 

Slutsatserna från regeringens pågående rådslag om framtidens cancervård kommer troligen att ge en del svar, liksom de utredningar och diskussioner som pågår om hur kunskapsstödet inom hälso- och sjukvården ska organiseras och ledas på såväl nationell som regional nivå. 

Landstingens och SKLs förslag "En sammanhållen struktur för kunskapsstyrning i samverkan", förverkligandet av intentionerna i utredningen Effektiv vård, regeringens uppdrag till Socialstyrelsen om koncentration av högspecialiserad vård samt Sofia Wallströms betänkande om följsamhet till de nationella kunskapsstöden kommer sannolikt få betydelse för cancerstrategins och RCC:s framtid.

Vilken roll får RCC, SKL, myndigheter, sjukvårdsregioner och enskilda landsting då besluten ska fattas om framtidens cancervård? Kommer kunskapen från RCC:s erfarenheter att tas tillvara? Hur kommer kompetensförsörjningsfrågorna att hanteras? Behöver nationella cancerstrategin uppdateras och vad ska den i så fall innehålla? 

Möt och diskutera med personerna som har stort inflytande på kunskapsstyrningen och framtidens cancervård.

Medverkande

 • Olivia Wigzell, GD Socialstyrelsen
 • Sofia Wallström, Statens utredare om följsamhet till nationella riktlinjer
 • Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Jönköpings län
 • Emma Henriksson (KD), ordförande riksdagens Socialutskott
 • Johan Fält (M), ordf samverkansnämnden Västra Götaland
 • Dag Larsson (S), landstingsråd SLL och ordf SKLs sjv.delegation
 • Gunilla Gunnarsson, ordförande RCC i samverkan
 • Vuokko Elner, Patient- och närståenderådet RCC Väst 

Moderator Filippa Nyberg, verksamhetschef RCC Uppsala Örebro
Hitta seminariet i Almedalsveckans officiella program 

13.00 – 14.30     Tredje rundabordssamtalet inom regeringens rådslag om framtidens cancervård

Hur kortar vi väntetiderna för cancervården i framtiden samtidigt som antalet cancerfall förutspås att öka?
Regeringen har initierat ett rådslag om framtidens cancervård. Möten hålls med branschorganisationer, professions- och patientföreträdare, organisationer, företag och enskilda. Två rundabordssamtal genomförs under våren, dels om hur cancervårdens organisation och struktur ska klara att möta de framtida behoven, dels om hur prevention, diagnostik, behandling, kompetensförsörjning m.m. ska utvecklas och stärkas. 

Vid detta tredje rundabordssamtal är tillgängligheten till cancervård i fokus. Hur kortar vi väntetiderna för framtidens cancervård samtidigt som antalet cancerfall förutspås öka? Hur har satsningen på att korta väntetiderna gått hittills? Fungerar de standardiserade vårdförloppen och har de nya arbetssätten etablerats överallt?

Räcker det med denna insats eller måste det göras mer och annat för att väntetiderna ska bli acceptabla? Kommer arbetssättet att fortsätta fungera när antalet patienter ökar? Krävs ytterligare insatser för att skapa mer sammanhållna vårdprocesser? Vad kan vi göra ytterligare för att bidra till en god kompetensförsörjning inom cancervården?

Medverkande

 • Annika Strandhäll, sjukvårdsminister
 • Anders Henriksson (S), landstingsråd Kalmar, 1e vice ordf SKL styrelse
 • Vivian Macdisi (S), regionråd Region Uppsala
 • Niels Paarup-Petersen (C), gruppledare Malmö
 • Stefaan de Maecker (MP), ordf sjukvårdsnämnden Region Gotland
 • Malin Sjölander (M), oppositionsråd Landstinget i Kalmar län
 • Erik Lövgren (S), ordf landstingsstyrelsen i Västernorrland
 • Johan Fält (M), ordf samverkansnämnden Västra Götaland
 • Carl Hamilton, ordf cancerföreningen Palema

Moderator Gunilla Gunnarsson, ordf RCC i samverkan

Hitta seminariet i Almedalsveckans officiella program