MENY

Patientlagen

Patientlagen började gälla 1 januari 2015. Lagen stärker och tydliggör patientens ställning, integritet, självbestämmande och delaktighet.

Mycket av innehållet i den nya lagen gäller redan i kraft av nuvarande lagstiftning. De viktigaste nyheterna gäller:

  • Patientens rätt att för all öppen vård välja utförare i andra regioner
  • Ett förtydligat krav på regionerna om information till patienterna

Lagen innebär att den nuvarande informationsplikten gentemot patienten utvidgas och förtydligas, till exempel när det gäller information om vårdens skyldighet att erbjuda en fast vårdkontakt och förnyad medicinsk bedömning.

Gemensam kunskapsbas om patientlagen

För att stödja regioner och kommuner i arbetet med att informera om och anpassa verksamheterna i enlighet med den nya lagen har SKL utarbetat en gemensam kunskapsbas och ett tillhörande stödmaterial, som består av:

Sammanfattning av patientlagen (pdf, nytt fönster)

Presentationsbilder om patientlagen (pdf, nytt fönster)

Mer om patientlagen

Intentionen med den nya lagen är att tillsammans med patienter utveckla vården så den blir säkrare. Den innebär bland annat följande:

  • Informationsplikten gentemot patienten utvidgas och förtydligas.
  • Det klargörs att hälso- och sjukvård som huvudregel inte får ges utan patientens samtycke.
  • Patientens möjlighet att få en ny medicinsk bedömning utvidgas.
  • Patienten ska ges möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet.

I övrigt innehåller den nya lagen motsvarigheter till nuvarande bestämmelser om exempelvis vårdgaranti, fast vårdkontakt, fast läkarkontakt, individuell planering samt val av behandlingsalternativ och hjälpmedel.

Även bestämmelser om barns inflytande över sin vård införs i lagen. Delar av lagen omfattar både kommuner och regioners ansvarsområden medan andra delar endast gäller för regioner.

Patientlagen, Riksdagen


Faktaägare:Arja Leppänen, processledare, jämlik vård och patientsamverkan
Ansvarig redaktör: Camilla Agdler

Sidan uppdaterad: 27 september 2019