Patientsynpunkter

På denna sida finns information om olika organisationer som värnar om att förbättra vården. Om patienten inte är nöjd med den vård som de fått eller är missnöjd med bemötandet, har de rätt att klaga och lämna synpunkter.

Patientnämden

Till patientnämndens förvaltning kan patienter vända sig med frågor som rör i stort sett all offentligt finansierad vård; landstingets hälso- och sjukvård, kommunernas hälso- och sjukvård i särskilda boenden och privata vårdgivare som har avtal med landstinget. De flesta som kontaktar patientnämden önskar att deras ärende ska leda till kvalitetsförbättring i vården så att händelsen inte upprepas. 

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla landsting och regioner. Kontaktuppgifter till patientnämnden finns hos respektive landsting och region.

Inspektionen för vård och omsorg

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, är en statlig myndighet som utreder händelser i vården och fokuserar inte enbart på hälso- och sjukvårdspersonalens agerande. Tyngdpunkten ligger framför allt på att bedöma om något blev fel och i sådana fall varför. IVO bedömer också vad som är viktigt att åtgärda för att inte samma händelse ska ske igen.

En anmälan kan till exempel handla om:

  • Utebliven, försenad och/eller fel diagnos eller behandling
  • Brister i remisshantering
  • Fel vid läkemedelsbehandling
  • Felaktigt utförd behandling
  • Vårdrelaterade infektioner
  • Fallskador som inträffar i samband med vård och behandling

Faktaägare: Arja Leppänen, processledare, jämlik vård och patientsamverkanArja Leppänen, processledare, jämlik vård och patientsamverkan

Sidan uppdaterad: 1 september 2016

Regionalt