MENY
Till regionspecifikt innehåll

Patient- och närståenderådet

Enligt Socialdepartementet ska RCC engagera patientrepresentanter i beslut rörande cancervårdens utformning och utveckling. Ett krav är att företrädare för cancerpatienter och närstående finns företrädda inom RCC:s organisation i beslutande och rådgivande organ.

RCCs patient- och närståenderåd (PNR) ingår som ett självständigt råd i respektive RCCs organisation. Rådet ska bevaka patient- och närståendeperspektivet i cancervården och det arbete som bedrivs inom RCC. Genom sina samlade erfarenheter ska råden bidra till cancervårdens utveckling för att möta patienters och närståendes behov på ett bättre sätt under hela vårdprocessen. Rådet är inte beslutande utan har en rådgivande funktion.

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Inom RCC Norr finns ett patient- och närståenderåd, med representanter för olika patientföreningar. Rådet har en direkt dialog med RCC Norrs ledning. Rådet är även remissinstans bland annat för frågor som rör patientinformation och individuella vårdplaner. Läs mer om Patient- och närståenderådet inom RCC Norr.

Patient- och närståenderådet RCC Stockholm Gotland

Rådet utser ordförande samt vice ordförande som väljs på två år. Rådets sammansättning i övrigt är en ordinarie ledamot samt en suppleant per förening. Vald suppleant ersätter ordinarie ledamot då denne inte har möjlighet att delta i rådets möte. Rådet träffas tre gånger per termin. Rådet har tagit fram vilka frågor som är högst prioriterade. De två högst rankade är allas rätt till rehabilitering och till individuell vårdplan. Ledningen på RCC Stockholm Gotland deltar alltid i delar av rådets möten.

Ordinarie medlemmar i rådet

Stig Hanno, ordförande, ProLiv Stockholm
Margareta Haag, vice ordförande, Svenska Ödemförbundet
Karin Mellström, Barncancerföreningen Stockholm
John Stewart, Barncancerföreningen Stockholm
Anita Wanngren, BCF Amazona
Eva Andersson Hedén, BCF Amazona
Annika Thunell, Sarkomföreningen
Aime Koolmeister, Sarkomföreningen
Bo Karlsson, Blodcancerföreningen
Yvonne Larsson, Bröstcancerföreningen Rosa, Gotland
Kristina Karlsson, Cancer Gotland
Britt-Marie Dahlström, Blodsjukas förening, Gotland
Christina Wallentin, GCF Stockholm
Ragnar Öberg, Gotlands prostataförening
Annika dé Age, Hjärntumörföreningen Stockholm
Tommy Björk, Lungcancerföreningen
Karin Liljelund, Lungcancerföreningen
Henrik Almlöf, Mag o Tarmföreningen i Stockholm
Herman Essen, Melanomföreningen
Lennart Zetterlund, Mun- & Halsföreningen
Solveig Lind, NMGC
Marina Fredriksson, ILCO
Christina Saalonen Andersson, Mun o Hals-cancerföreningen Gotland
Jörgen Jehander, Njurcancerföreningen
Olof Karlsson, Njurcancerföreningen
Barbro Sjölander, Nätverket mot gynekologisk cancer
Carl Hamilton, Palema
Elisabeth Asker, ProLiv Stockholm
Erik Andersson, Prostatabröderna
Berith Öhman, Svenska Ödemförbundet avd. Stockholm
Gunila Norberg, Blodcancerföreningen Stockholm
Siri Kautsky, Ung Cancer
Cajsa Lindberg, Ung Cancer

Våra högst prioriterade frågor 2016-2019 (pdf

Mötesdatum 2019

3 april, 12 juni, 28 augusti, 8 oktober och 4 december kl 14.30-17.30 på Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, Västgötagatan 2. 

2019 - Mötesanteckningar med bilagor

Minnesanteckningar 3 april 2019
Bilaga 1 - Vision för patientsamverkan
Bilaga 2 - KS Minnesant möte patientföreningen

Minnesanteckningar 13 februari 2019
Bilaga 1 - Årsberättelse
Bilaga 2 - Information om projektet "Vem bryr du dig om och vem bryr sig om dig"
Bilaga 3 - Når vi målen med cancerplanen 2015-2019, Cancerplanen 2020-2023
Bilaga 4 - Cancerplan 2020-2023

2018 - Mötesanteckningar med bilagor

8 februari
8 februari: bilagor
11 april
11 april: bilagor
12 juni
12 juni: bilagor
29 augusti
29 augusti: bilagor
3 oktober
3 oktober: bilagor 

Önskar du minnesanteckningar från tidigare år kontakta Arja Leppänen 

Årsberättelser

Årsberättelse 2018 (pdf) 
Årsrapport 2017 (pdf)

Uppdragsbeskrivning - fullmakt - ersättningsblankett

Uppdragsbeskrivning (pdf)  
Ersättning till patientföreträdare (pdf) 
Fullmakt (pdf)

Arvodesblankett .pdf

Patient- och närståenderådet RCC Syd

Vi arbetar på flera sätt för att stärka patientens ställning i Södra sjukvårdsregionen, bland annat genom:

 • att ha ett fristående patient- och närståenderåd som fungerar som remissinstans och driver egna utvecklingsprojekt
 • att involvera patienter och närstående i olika förbättringsarbeten
 • att ha ett tydligt fokus på patient- och närståendeperspektivet i utvecklingsarbetet i alla vårdprocesser                     

Patient- och närståenderådet inom RCC Syd

RCC sydösts patient- och närståenderåd arbetar med att driva frågor som ur ett patientperspektiv är viktiga inom utvecklingen av cancervården. Inom sydöstra sjukvårdsregionen vill man i så stor utsträckning som möjligt inkludera patientföreträdare i utvecklingsarbetet. 

Patient- och närståenderådet RCC Sydöst

Patient- och närståenderådet i Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebros patient- och närståenderåd arbetar med övergripande frågor ur cancerpatientens- och närståendes perspektiv och utgör en referensgrupp inför det utvecklingsarbete som pågår inom cancersjukvården i regionen.

Patient- och närståenderådet Uppsala Örebro

Patient- och närståenderådet i Västra sjukvårdsregionen

Patient- och närståenderådet (PNR) är ett fristående råd knutet till Regionalt cancercentrum väst. Vi arbetar för att patienters och närståendes perspektiv ska genomsyra förbättringsarbeten och för att stärka patientens ställning i cancervården.

Detta gör vi dels genom att vara stöd och remissinstans till Regionalt cancercentrum väst och dels genom att driva egna frågor och projekt. Alla som deltar i rådet har, eller har haft cancer, eller är närstående till någon som har, eller har haft cancer. Företrädarna representerar sina egna erfarenheter, tankar och känslor - inte någon speciell tumördiagnos eller patientförening. Gruppen leds av av processledare Ingrid Kössler med processtöd av Jessica Mellquist, utvecklingsledare RCC Väst. Rådet träffas en heldag varannan månad och samtliga deltagare får arvode och reseersättning. 

Aktuellt arbete

 • Vi har frågat politiker om framtidens cancervård. Ett brev med utvalda frågor skickades till Västra Götalandsregionens och riksdagens politiker. Vi vill veta vilka partier som ställer sig bakom våra förbättringsförslag för framtidens cancervård.
 • Vi har tagit fram skriften Så vill vi ha det – patienters och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården.
 • Vi har gjort studiebesök vid stödcenter för cancerpatienter och närstående i Danmark och England och arbetar nu för uppförande av liknande centrum i Västra Götalandsregionen. 
 • Vi har besökt Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen vid två tillfällen för att uppmärksamma dem på särskilt viktiga frågor.

Läs mer om Patient- och närståenderådet här. 


Faktaägare:Arja Leppänen, Processledare, RCC Stockholm - Gotland

Sidan uppdaterad: 10 oktober 2019