Mål och kvalitetsmått

Alla patienter med cancer och deras närstående ska få möjlighet till rehabiliteringsinsatser utifrån sina individuella behov. För att underlätta uppföljning av åtgärder har mål, kvalitetsindikatorer och patientrapporterade utfallsmått tagits fram i anslutning till det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. De finns ännu inte med i något av kvalitetsregistren.

Mål

 • Alla patienter med cancer samt deras närstående ska få information om cancerrehabilitering.
 • Alla patienter med cancer ska återkommande bedömas av vårdgivare gällande behov av cancerrehabilitering.
 • I patientens skriftliga individuella vårdplan, ”Min vårdplan”, ska cancerrehabilitering ingå.
 • Alla patienter med cancer som bedöms ha mer än grundläggande behov ska erbjudas kontakt med rehabiliteringsprofession för vidare utredning och åtgärder.
 • Alla minderåriga barn med en förälder som har cancer ska särskilt beaktas vad gäller behov av information, råd och stöd. Detta gäller även om en annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har cancer.

Kvalitetsindikatorer

 • Har patienten fått en skriftlig individuell vårdplan där cancerrehabilitering ingår?
 • Har behoven av cancerrehabilitering bedömts?
 • Hur har behoven av cancerrehabilitering bedömts?
 • Har rehabiliteringsprofessioner varit inkopplade? Om ja, vilka?
 • Har patienten minderåriga barn? Om ja, har de erbjudits information, råd och stöd?

Patientrapporterade utfallsmått (PROM/PREM)

 • Har du fått information om cancerrehabilitering?
 • Har dina närståendes behov uppmärksammats av sjukvården i samband med din sjukdom?
 • Finns minderåriga barn i familjen? Om ja, har ni erbjudits information, råd och stöd?
 • Har du fått information om vart du kan vända dig om du har behov av stöd och rehabilitering?
 • Har du fått en individuell vårdplan där cancerrehabilitering framgår?
 • Fick du den cancerrehabilitering som du behövde?

Faktaägare: Ordf. vårdprogramgrupp Gunnar Eckerdal

Sidan uppdaterad: 24 oktober 2017