Inloggad som:

Stop-Gist SSG XXV

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Stop-Gist SSG XXV
Stop-GIST: Avslutande av behandling med imatinib hos patienter som har en gastrointestinal stromatumör (GIST) och har haft mellan 1 och 3 metastaser, vilka efter behandling inte längre kan ses med radiologiska metoder.
SSG XXV: The stop-GIST trial. Discontinuation of imatinib in patients with oligo-metastatic gastrointestinal stromal tumor that has become radiologically undetectable with treatment.
PLACEHOLDER
Detta är snarare en observationsstudie rörande hur det går för patienter med GIST där man utsätter standardbehandling med imatinib i en situation där fortsatt kronisk användning i recidiv-förebyggande syfte kan ifrågasättas. Noggrann uppföljning efter utsättning karaktäriserar projektet.
Mer information om studien för vårdgivare
Ålder > 18 år Morfologiskt bekräftad GIST Bekräftade metastaser i sjukhistorien (1-3 men ej fler) > 5 års behandling med imatinib Komplett remission efter kirurgi, RFA eller enbart imatinib
Metastaser utanför buken i sjukhistorien Mutation i SDH eller NF-1 Progressiv sjukdom under imatinib före kirurgi eller RFA
Behandling
Fas 2
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Jan Sundberg (2020-01-30)

Tillbaka till listan