Kompetensförsörjning

Bristen på specialistutbildad personal är ett hot mot cancervårdens framtida utveckling. Ökad förekomst av cancer, i kombination med stora pensionsavgångar i vården, förstärker problemet.

Kompetensförsörjning innebär stora utmaningar och kräver långsiktig planering och nya kreativa lösningar. Arbetssätt behöver förändras och flexibilitet och samarbete mellan vårdinstanser, kliniker och personalkategorier behöver utvecklas och förbättras. 

Varje RCC ska utforma och implementera en regional utbildnings- och kompetensförsörjningsplan för att påverka kompetensförsörjningen i sjukvårdsregionen i positiv riktning.Vårdpersonal vid röntgenbild

Nationell plan för kompetensförsörjning i cancervården

Förutom de regionala planerna har en nationell arbetsgrupp arbetat fram en nationell kompetensförsörjningsplan. I planen föreslås en rad åtgärder, som beskrivs i separata avsnitt.

Ett generellt förslag är att varje RCC, tillsammans med vårdgivarna, genomför regelbunden översyn av verksamheter inom cancervården utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv. 

RCCs nationella plan för kompetensförsörjning inom cancervården (pdf) 

Faktaägare: Gunilla Gunnarsson

Sidan uppdaterad: 15 september 2015

Regionalt