Kvalitetsregister för nya cancerläkemedel

I 2017 års canceröverenskommelse har staten och SKL kommit överens om att stödja uppföljning av nya cancerläkemedel. Arbetet ska avrapporteras till staten i mars 2018.

Uppföljning av cancerläkemedel högprioriterat

Sedan 2017 stöder SKL, genom RCC i samverkan, införandet av strukturer och rutiner som möjliggör nationell, regional och lokal uppföljning av nya cancerläkemedel. Modellen som tagits fram har testats på kliniknivå under hösten 2017, med målet effektiv registrering och uppföljning som stöd för klinikens verksamhet. På nationell nivå är det prioriterade målet att kunna följa om läkemedelsanvändningen är jämlik över Sverige.

Enkelt regionalt register införs

För att underlätta för sjukvården att registrera läkemedelsanvändning i cancervården, införde RCC i samverkan med start i september 2017 ett nytt förenklat register. Registret är utformat som en patientöversikt och innehåller följande variabler:

 • inrapporterande sjukhus och klinik
 • diagnos
 • performance status
 • aktuellt läkemedel samt eventuell kombinationsbehandling
 • behandlingsintention
 • behandlingsperiod
 • orsak till avslutad behandling.

Först då registreringen sker med hög effektivitet och täckningsgrad kan nya variabler införas. Detta kommer troligen ske under första halvåret 2018.

Ingående läkemedel

Följande elva läkemedel ingår i registreringen:

 • Abirateron
 • Daratumumab
 • Enzalutamid
 • Ipilimumab
 • Karfilzomib
 • Nivolumab
 • Olaparib
 • Palbociclib
 • Pembrolizumab
 • Pertuzumab
 • Trametinib

Planering finns för uppföljning av ytterligare läkemedel. Från och med den 1 maj 2018 ingår även Darzalex. Registrering är en förutsättning för erhållande av rabatt. 

Endast läkemedel införda enligt den nationella införandeprocessen kommer att registreras av samtliga sjukvårdsregioner. Regioner som önskar kan registrera ytterligare läkemedel. För de diagnoser som har en mer omfattande patientöversikt kommer läkemedelsrapporteringen att ingå som en del i översikten och dubbelrapportering kommer således inte att ske.

I september 2017 startade registrering vid två pilotkliniker: Onkologiska kliniken i Jönköping och Cancercentrum i Umeå. Sedan januari 2018 är registret öppet för alla kliniker. Ekonomiskt stöd till registrerande kliniker kommer att fördelas i förhållande till registreringsgrad.

Manual för arbetet med läkemedelsregistret (pdf, nytt fönster)

Manualen är preliminär och kommer att uppdateras löpande.

Rapporter

Nationella rapporter kommer att publiceras på RCCs hemsida två gånger per år (februari och september) med start hösten 2018. RCCs nationella arbetsgrupp för cancerläkemedel (NAC) kommer att ta del av avidentifierade data och ansvara för rapporterna med stöd från RCC sydöst.

Underlag för beslutad uppföljning

Underlag för beslut om ovan beskriven utformning av register och rutiner utgörs av en utredning genomförd i slutet av 2016 och fastställd av RCC i samverkan i januari 2017.

Rapporten "Utredning av former för nationell registrering av användning av nya cancerläkemedel" (pdf, nytt fönster)

Faktaägare: Freddi Lewin, ordf NAC
Ansvarig redaktör: Bo Alm

Sidan uppdaterad: 21 maj 2018

Regionalt