Referensgrupp för nivåstrukturering

I referensgruppen för nationell nivåstrukturering ingår en representant från varje sjukvårdsregion samt en linjechef från varje universitetssjukhus.

När allt fler kliniker blir inblandade som utförare eller remittenter behöver erfarenheter utbytas och eventuella samverkansproblem lösas på ett smidigt sätt under arbetets gång. Ansökan om ett nationellt vårduppdrag görs på landstings/regionnivå och det är viktigt för den fortsatta processen att ansvariga i linjeorganisationen ovanför överläkar/verksamhetschefsnivån deltar aktivt i arbetet kring nivåstrukturering.

Efter förslag från samverkansnämndernas kanslier och diskussion i Nätverket hälso- och sjukvårdsdirektörer bildades därför våren 2017 en referensgrupp till RCCs verksamhet med nationell nivåstrukturering. I gruppen ingår en representant från varje sjukvårdsregion samt en hög linjechef från varje universitetssjukhus.

Gruppen leds av Gunilla Gunnarsson och Stefan Rydén som ordförande och sekreterare. Gruppen sammanträder ca två gånger per termin.

Referensgruppens deltagare

Södra sjukvårdsregionen: Björn Lövgren-Ekmehag, Claes Hjalmarsson
Sydöstra sjukvårdsregionen: Ann Josefsson, Johan Rosenqvist
Västra sjukvårdsregionen: Claes Jönsson, Jan Kilhamn
Stockholm Gotlands sjukvårdsregion: Patrik Rossi, Johan Bratt
Uppsala Örebro sjukvårdsregion: Bengt Sandén, Gustav Ekbäck, Göran Angergård
Norra sjukvårdsregionen: Brita Winsa, Michael Dahlberg