Vårdförlopp under revision

Under 2018 kommer samtliga tidigare införda vårdförlopp att ses över och vid behov uppdateras – med undantag för dem som infördes eller reviderades under 2017 och där det inte framkommit att det finns behov av revidering.

Vårdförlopp på remiss

Vid större revideringar av vårdförloppen skickas dessa på remiss och publiceras här. Just nu finns inga vårdförlopp ute på remiss. 

Kommande revideringar

Följande diagnoser är aktuella för översyn:

 • Allvarliga ospecifika symtom
 • Analcancer
 • Bröstcancer
 • Bukspottkörtelcancer
 • Gallblåse- och gallvägscancer
 • Huvud- och halscancer
 • Levercellscancer
 • Lungcancer
 • Myelom
 • Okänd primärtumör (CUP)
 • Peniscancer
 • Tjock- och ändtarmscancer
 • Äggstockscancer

Reviderade SVF kommer att publiceras på denna sida så snart de är fastställda, men landstingen har inte i uppgift att införa förändringarna förrän under 2019.

Vi tar gärna emot synpunkter på samtliga vårdförlopp, som utgångspunkt för arbetsgruppernas diskussion. Skicka dessa till info@cancercentrum.se

Förändringar i samtliga SVF 2018

Förtydliganden om hur återfall (recidiv) ska hanteras och hur barn ska handläggas kommer att införas i samtliga reviderade vårdförlopp. Behovet av förtydliganden av vilka koder som ska användas för vilka avslut kommer också ses över.

Hantering av återfall i SVF

Frågan om hur patienter med återfall ska hanteras inom vårdförloppen har diskuterats under 2017 och RCC samverkan fattade beslut om detta i slutet av året. Ett standardiserat vårdförlopp (SVF) ska endast omfatta de patienter som får den aktuella cancerdiagnosen för första gången och de som insjuknar igen efter ett avslutat uppföljnings- eller kontrollprogram. Patienter som får recidiv under pågående uppföljning ska inte inkluderas i SVF.

Handläggning av barn

När det gäller handläggning av barn och ungdomar under 18 år är beslutet att SVF inte ska startas vid misstanke om malignitet utan att man i stället ska kontakta närmaste barnklinik och/eller barnonkologiska klinik för skyndsam vidare utredning. Detta kommer att förtydligas i de diagnoser där det är aktuellt.

Faktaägare: Helena Brändström

Sidan uppdaterad: 23 februari 2018