Vårdförlopp under revision

Under 2018 kommer samtliga tidigare införda vårdförlopp att ses över och vid behov uppdateras – med undantag för dem som infördes eller reviderades under 2017 och där det inte framkommit att det finns behov av revidering.

Vårdförlopp på remiss

Vid större revideringar av vårdförloppen skickas dessa på remiss och publiceras här. Nu är vårdförloppet för Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna reviderat. Den största förändrigen är att ålderskriteriet för välgrundad misstanke har ändrats till 50 år eller äldre. Synpunkter på vårdförloppet ska vara tillhanda senast 13 februari.

Ladda ner remissversioner

Så lämnar du synpunkter

 • Skicka in dina synpunkter till info@cancercentrum.se
 • Ange synpunkter på SVF XX-cancer i ärenderaden på mejlet, så underlättar det sorteringen av remissynpunkterna.

Synpunkter vi efterfrågar

Vi önskar synpunkter på själva vårdförloppsbeskrivningarna. Ange gärna konkreta förslag på alternativa skrivningar

 • Finns alla relevanta utredningssteg med?
 • Har tiderna tagit hänsyn till medicinskt motiverad tid?
 • Finns det kommunikativa aspekter som borde lyftas och finns något om rehabilitering, palliativ vård eller omvårdnad som bör förtydligas i dokumentet?

Så tas synpunkter om hand

Remissvaren kommer att diskuteras i de arbetsgrupper som arbetat fram dokumentet. Grupperna finns redovisade i varje dokument.

Förslag till ändringar hanteras av arbetsgruppen, som sedan föreslår ett eventuellt reviderat förslag. Vårdförloppen fastställs sedan i SKLs beslutsgrupp, som utgör den ytterst beslutande instansen.

Kommande revideringar

Följande diagnoser är aktuella för översyn:

 • Allvarliga ospecifika symtom
 • Analcancer
 • Bröstcancer
 • Bukspottkörtelcancer
 • Gallblåse- och gallvägscancer
 • Huvud- och halscancer
 • Levercellscancer
 • Lungcancer
 • Myelom
 • Okänd primärtumör (CUP)
 • Peniscancer
 • Tjock- och ändtarmscancer
 • Urinblåse- och urinvägscancer
 • Äggstockscancer

Vi tar gärna emot synpunkter på samtliga vårdförlopp, som utgångspunkt för arbetsgruppernas diskussion. Skicka dessa till info@cancercentrum.se

Förändringar i samtliga SVF 2018

Förtydliganden om hur återfall (recidiv) ska hanteras och hur barn ska handläggas kommer att införas i samtliga vårdförlopp. Behovet av förtydliganden av vilka koder som ska användas för vilka avslut kommer också ses över.

Hantering av återfall i SVF

Frågan om hur patienter med återfall ska hanteras inom vårdförloppen har diskuterats under 2017 och RCC samverkan fattade beslut om detta i slutet av året. Ett standardiserat vårdförlopp (SVF) ska endast omfatta de patienter som får den aktuella cancerdiagnosen för första gången och de som insjuknar igen efter ett avslutat uppföljnings- eller kontrollprogram. Patienter som får recidiv under pågående uppföljning ska inte inkluderas i SVF.

Handläggning av barn

När det gäller handläggning av barn och ungdomar under 18 år är beslutet att SVF inte ska startas vid misstanke om malignitet utan att man i stället ska kontakta närmaste barnklinik och/eller barnonkologiska klinik för skyndsam vidare utredning. Detta kommer att förtydligas i de diagnoser där det är aktuellt.

Faktaägare: Helena Brändström

Sidan uppdaterad: 17 januari 2018