Nivåstrukturering

Komplicerade åtgärder vid ovanlig och svårbemästrad cancer koncentreras till färre ställen, såväl regionalt som nationellt. På nationell nivå innebär det färre ställen i landet än sex. Regionalt betyder det att vård och behandling ges vid ett fåtal ställen per sjukvårdsregion.

Kirurger opererar

Avancerad sarkombehandling föreslås bli koncentrerad till tre ställen

Regionala cancercentrum i samverkan rekommenderar landsting och regioner att koncentrera avancerad behandling vid sarkom till tre vårdenheter i landet. Förutsatt att landstingen beslutar i enlighet me RCCs rekommendation kommer nationella vårdenheter att etableras vid Karolinska universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Skånes universitetssjukhus, med start den 1 november 2018.

RCCs beslutsrekommendation om koncentration av avancerad sarkombehandling (pdf)

Tio cancerbehandlingar nationellt koncentrerade

Tio cancerbehandlingar (förutom den nu rekommenderade sarkombehandlingen) är nationellt koncentrerade och fördelade över landets samtliga sju universitetssjukhus. Se alla nationella vårduppdrag och nationella vårdenheter där de ska utföras.

Nationell högspecialiserad vård

Regeringen föreslog i proposition 2017-11-16 ändringar i hälso- och sjukvårdslagen för att införa en ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården. Den nya processen ska ersätta systemet med rikssjukvård och den nationella nivåstruktureringen av cancervården. Riksdagen sa 2018-03-08 ja till regeringens förslag.

Riksdagen visade dock oro för vilka konsekvenser det kommer att få för bland annat akutsjukvården på mindre regionsjukhus. Därför uppmanade riksdagen regeringen, i ett tillkännagivande, att utse en myndighet som ska få i uppdrag att säkerställa patientsäkerheten när det gäller akutsjukvård i alla regioner. Riksdagen uppmanade också regeringen att regelbundet följa upp hur den nya beslutsprocessen fungerar.

Socialstyrelsen har uppdraget att utforma en arbetsprocess för nationell nivåstrukturering av den högspecialiserade vården samt att ta fram en plan för att fasa ut dagens system med rikssjukvård. För närvarande testar och utvärderar Socialstyrelsen arbetsprocessen inom två vårdområden:

  • nervsystemets sjukdomar
  • kvinnosjukdomar och förlossning.

Enligt planen kommer Socialstyrelsen under perioden 2018–2020 genomlysa 15–20 vårdområden. Först i slutet av perioden kommer cancerområdet att övertas av Socialstyrelsen. Till dess fortsätter RCC i samverkan arbetet med nivåstrukturering av cancervården i nära dialog med Socialstyrelsen.

Nivåstrukturering av den högspecialiserade vården, Socialstyrelsen

Faktaägare: Stefan Rydén

Sidan uppdaterad: 9 mars 2018

Regionalt