Nivåstrukturering inom cancervården

Komplicerade åtgärder vid ovanlig och svårbemästrad cancer koncentreras till färre ställen, såväl regionalt som nationellt. På nationell nivå innebär det färre ställen i landet än sex. Regionalt betyder det att vård och behandling ges vid ett fåtal ställen per sjukvårdsregion.

Kirurger opererar

Workshop med nationella vårdenheter

Trygghet, tillgänglighet och hög kvalitet stod i centrum när RCC i samverkan anordnade en workshop den 18 april för att diskutera erfarenheter från arbetet i de nationella vårdenheterna. Bland ett åttiotal deltagare fanns läkare, kontaktsjuksköterskor, kuratorer, koordinatorer med flera från olika nationella vårdenheter. Ett antal representanter från patient- och närståendeföreningar fanns med liksom representanter från universitetssjukhusens linjeorganisationer.

Dagen fokuserade på några kritiska framgångsfaktorer för hela vårdprocessen.

  • Avgörande är en välfungerande samverkan mellan remitterande enheter och de nationella vårdenheterna.
  • Den nationella multidisciplinära konferensen är fundamental såväl för samverkan som för hög medicinsk kvalitet.
  • Tillgänglighet till vård och behandling liksom uppföljning av de nationella vårduppdragen var två andra viktiga områden som belystes.

För att skapa ökad trygghet, tillgänglighet och kvalitet krävs ett aktivt utvecklingsarbete i alla delar av patientens vårdprocess och många förbättringsförslag lyftes fram under dagen.

Avancerad sarkombehandling föreslås bli koncentrerad till tre ställen

Regionala cancercentrum i samverkan rekommenderar landsting och regioner att koncentrera avancerad behandling vid sarkom till tre vårdenheter i landet. Förutsatt att landstingen beslutar i enlighet med RCCs rekommendation kommer nationella vårdenheter att etableras vid Karolinska universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Skånes universitetssjukhus, med start den 1 november 2018.

RCCs beslutsrekommendation om koncentration av avancerad sarkombehandling (pdf)

Tio cancerbehandlingar nationellt koncentrerade

Tio cancerbehandlingar (förutom den nu rekommenderade sarkombehandlingen) är nationellt koncentrerade och fördelade över landets samtliga sju universitetssjukhus. Se alla nationella vårduppdrag och nationella vårdenheter där de ska utföras.

Faktaägare: Stefan Rydén

Sidan uppdaterad: 27 april 2018

Regionalt