Svarsmallar för gynekologmottagning

På denna sida finns mallar för svarsbrev från gynekologmottagning till kvinnor vid utredning och uppföljning av avvikande provresultat. Breven är utformade efter det nationella vårdprogrammet för att underlätta kommunikationen med patienter och för att främja jämlik vård. Samtliga filer är i Word-format.

Nationell kallelse och svarsbrev togs fram första gången 2014. Dessa har uppdaterats och anpassats till nationella vårdprogrammet för livmoderhalscancerprevention (cervixcancerprevention) från 2017  med primär HPV-analys. Här hittar du kallelser och svarsbrev för GCK.

Nu finns det även mallar för svar till kvinnorna vid utredning och uppföljning av avvikande provresultat. Dessa brev följer de olika kliniska situationer som kommer att kunna uppträda när vi använder det nya nationella vårdprogrammet. Detta är en service till de gynmottagningar som arbetar med dysplasipatienter. Det finns även mallar för svar då kvinnan uteblir från utredning/behandling/uppföljning. 

Kallelse och svarsbrev från såväl kallelseorganisation/labb som gynekologmottagning är formulerade så att informationen ska framstå som samstämmig.
Inför utformningen av kallelser och svarsbrev har fokusgrupper (representanter från allmänheten) varit involverade.
Svarsbreven är tänkta att lämna besked och god information utan att väcka onödig oro. Hänvisning till 1177.se/cellprov eller 1177.se/cellforandringar finns med i samtliga brev.

Enligt vårdprogrammet bör standardiserade svarsbrev som täcker den klinisk situationen används. Se vårdprogrammet sidan 71.

Beskrivning och lathund till kallelser och svarsbrev

Det här dokumentet anger vilka svar som är aktuella beroende på diagnos och var i utredningen svaret ges.

Lathund

Lathund till kallelser och svarsbrev inom Gynekologisk cellprovskontroll (pdf) Version 2017-09-26

Svarsbrev

Klicka på länkarna nedan för att komma till de olika typerna av svarsmallar:

Svarsbrev efter olika analysresultat på prover tagna inom Screeningorganisationen - GCK:

3: Ej bedömbart prov Cyt M09010 Andra gången

5: HPV-positiv M091A6, (oavsett cytologisk diagnos) hos kvinna i Kontrollfil HPV-positiva >2,5år

7: ASCUS M69710 eller LSILcyt M80770/HPV-negativ F02B33 vid första registrerade provet efter 40 års ålder

8: ASCUS M69710 eller LSILcyt M80770/HPV-positiv M091A6 Om 28 år och äldre Om 27år eller yngre: där efterföljande cellprov också visat avvikelse

9: ASCUS M69710 eller LSILcyt M80770/HPV-positiv M091A6 Special: detta gäller enbart kvinnor t o m 27

10a: H-SIL m.fl med eller utan hrHPV

10b: H-SIL m.fl med eller utan hrHPV OPERATION DIREKT VB

Svarsbrev efter olika analysresultat på prover tagna inom Screeningorganisationen – kontrollfil efter behandling

13: Prov med avvikelse ASCUS M69710 och LSILcyt M80770/HPVneg F02B33 HPVpos M091A6/Cytneg M00110

14: Prov med avvikelse HSILcyt M80772/HPVneg F02B33 HPVpos M091A6/Cyt pos

15: Normalt prov Cyt M00110 samt Normalt prov HPV F02B33 där Endocervikala celler saknas M09019 för andra gången

Svar efter utredning, behandling på gynekologmottagning 

20: Kolpo och ev PX ua - men HSIL-cyt

21: Kolpo ua – men HPVpos samt ASCUS el LSILcyt

22: Kolpo ua, cyt ua men HPVpos

23: Inga cellförändringar men persisterande HPV-pos vid uppföljningsprov hos Bm efter 3år   (detta svar är nästan som brev 5)

24: Utredning ua

25: Cytneg,/HPVpos, Kvinna under 30år - till GCK, Kvinna över 30år –till kontrollfil HPV positiva 

26: ASCUS eller LSILcyt /HPVneg

27: Utredning visat LSIL och HPV-pos

28: Utredning visat HSIL-CIN2 på kvinna under 25 år

29: Utredning visat HSIL-CIN3 på kvinna under 25 år. Utredning visat HSIL 

30: Körtelcellsutredning nr 1: ua 

31: Körtelcellsutredning nr 1: visat LSIL

32: Körtelscellsutredning nr 2: (dvs förnyad kolposkpi efter ett år)som inte visat några förändringar, samt uppföljnings cellprov med dubbelanalys hos Bm (KK) efter 12 mån: ua

33: Uppföljande cellprov hos bm med avvikelse: HSIL/HPVneg  alt  HPVpos/cytpos  alt HPVpersistens

34: Normalt prov Cyt M00110 samt Normalt prov HPV F02B33,  avser svar vid ”behandlingskontroll prov" 

35: Gravida som skall undersökas pga cellförändringar i screeningprov 

Svar - uppföljning 6 månader efter behandling på gynmottagning = "behandlingskontroll" 

34: Normalt prov Cyt M00110 samt Normalt prov HPV F02B33,  avser svar vid ”behandlingskontroll prov" 

13: Prov med avvikelse ASCUS M69710 och LSILcyt M80770/HPVneg F02B33 HPVpos M091A6/Cytneg M00110

14: Prov med avvikelse HSILcyt M80772/HPVneg F02B33 HPVpos M091A6/Cyt pos

Brev till kvinnor som uteblivit vid besök för utredning, behandling eller uppföljning av cellförändringar

Uteblev från utredning av atypisk cervixcytologi och icke behandlad cervixdysplasi

Lägre risk för utveckling av cervixcancer:

U1: Uteblir från besök nr 1

U2: Uteblir från besök nr 2

Högre risk för utveckling av cervixcancer: 

U1: Uteblir från besök nr 1

U1: Uteblir från besök nr 2

U3: Uteblir från besök nr 3

Uteblev från uppföljning efter behandlad cervixdysplasi

Efter radikal excision av HSIL: 

U4: Uteblir från besök nr 1

U5: Uteblir från besök nr 2

Efter tveksam/icke-radikal excision, HSIL: 

U6: Uteblir från besök nr 1

U6: Uteblir från besök nr 2

U5: Uteblir från besök nr 3

Efter excision av LSIL: 

U7: Uteblir från besök nr 1

Efter HPV-positivt självtest

U8: Uteblir från besök nr 1 

U8: Uteblir från besök nr 2

U9: uteblir från besök nr 3

Självtest-HPV svar

37: HPVpos M091A6  

För provsvar vid HPV neg (S36) 
Se sidan "Kallelser och svarsbrev"
med svar från kallelseorganisation/lab.

Faktaägare: Mia Westlund
Ansvarig redaktör: Anna Nilsson

Sidan uppdaterad: 10 oktober 2018

Regionalt