Till regionspecifikt innehåll

Tobak

Att röka ökar risken för ett femtontal cancerformer, bland annat i lunga, huvud- och halsområdet, livmoderhals och urinblåsa. Tobaksbruk ökar dessutom risken att drabbas av ett stort antal andra sjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Andelen dagligrökare i den svenska befolkningen är 7 procent (2018).

Tobaksrök innehåller flera cancerogena ämnen och påverkar dessutom immunförsvaret negativt. Även passiv rökning är associerad med ökad sjukdomsrisk. Andra tobaksprodukter har inte studerats lika ingående som rökning. Dock vet man idag att snusning ökar risken för cancer i bukspottskörteln.

Varje år insjuknar cirka 100, 000 personer i Sverige i rökrelaterade sjukdomar, och uppskattningsvis 12, 000 människor avlider som en konsekvens av rökning.

Generell rekommendation

Världshälsoorganisationen rekommenderar att man inte röker eller brukar någon form av tobak. Vidare rekommenderar de ett rökfritt hem och en rökfri arbetsmiljö.

I samband med cancer

Den generella rekommendationen gäller även för de som drabbats av en cancersjukdom. Tobaksrök och nikotin kan försämra effekten av cancerbehandling. I de fall behandling innefattar en operation är det rekommenderat att sluta röka 4–8 veckor innan operation och att uppehållet varar 4–8 veckor efter operation. Rökning försämrar syresättningen i vävnaderna och ökar därmed komplikationsrisken genom försämrad sårläkning och ökad risk för proppbildning och infektioner. Rökare upplever ofta kraftigare biverkningar av strålbehandling än icke-rökare. Kunskapen om rökningens inverkan på cytostatikabehandling är mer begränsad, men det finns indikationer på att rökning kan minska effekten av vissa cytostatika.  

Rökstopp har i studier av cancerpatienter visat sig ge bättre upplevd livskvalitet och förbättrad överlevnad, samt minskad risk för sekundär cancer.  

För användande av andra tobaksprodukter i samband med cancerdiagnos och behandling är det vetenskapliga underlaget begränsat och den generella rekommendationen bör vara vägledande.

Kunskapsstöd

Hälsoaspekter och egenvård i nationellt vårdprogram för Cancerrehabilitering, Kunskapsbanken

Tobaksberoende, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Rökstopp inför operation, 1177 Vårdguiden

Film - Rökfri och alkoholfri operation, 1177 Vårdguiden på Youtube 

Sluta-röka-linjen

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Projekt om rökfri strålbehandling

2017 startade RCC Norr och folkhälsoenheten i Region Västerbotten, ett pilotprojekt för rökfri strålbehandling vid Norrlands universitetssjukhus (Nus), i samarbete med personalen vid strålningsenheten.Ywonne Wiklund och Senada Hajdarevic

Projektledare var Senada Hajdarevic, RCC:s processledare för cancerprevention och Ywonne Wiklund, ansvarig för tobaksprevention i Region Västerbotten.

Nu kan du ta del av projektrapporten.

Att arbeta för en rökfri strålbehandling projektrapport (pdf, öppnas i nytt fönster)

Arbetsgrupp för cancerprevention — Tobak

Senada Hajdarevic

processledare cancerprevention

RCC Norr

Maya Bergström Wuolo

folkhälsostrateg

Region Norrbotten

Ywonne Wiklund

folkhälsoutvecklare, RCC Norrs kontaktperson

Region Västerbotten

Iwona Jacobsson

folkhälsoplanerare

Region Västernorrland

Adam Edler

folkhälsosamordnare

Region Jämtland Härjedalen

Exempel i västra sjukvårdsregionen:
Samverkan med Göteborgs stad: Vinn din hälsa

Under 2017–2018 har RCC Väst samverkat med Göteborgs stad kring projektet Vinn din hälsa, en adaption av konceptet Quit-and-Win, där anställda i staden som använder tobak utmanats att delta i en tävling. De som lyckas hålla sig tobaksfria under tävlingsperioden har därefter deltagit i utlottningen av priser. Syftet har varit att minska tobaksbruket, och särskilt att försöka nå grupper där rökning är vanligast förekommande.

Läs artikel om projektet:
Kan en tävling motivera rökare att sluta med tobak? (2018-10-22)

Ta del av utvärdering:
Brynskog, E. 2018. “For someone like me it´s probably good”.
A qualitative inquiry of experiences, motivators and outcome determinants in a Quit-and-Win competition. Master’s Thesis in Public Health Science with Health Economics, The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg.