Till regionspecifikt innehåll

Organiserad prostatacancertestning

RCC har i uppdrag att stödja regionerna i att organisera prostatacancertestning av symtomfria män. Bakgrunden är att Socialstyrelsen avråder från screening för prostatacancer men ändå anser att dagens PSA-testning behöver göras mer strukturerad och jämlik.

Ett underlag med rekommendationer för hur prostatacancertestningen bör organiseras är fastställt av RCC i samverkan. 

Rekommendationer om organiserad prostatacancertestning (pdf, nytt fönster)

Remissvar

Förslaget till ovanstående rekommendationer om prostatacancertestning har gått ut på remiss till regionerna och till berörda specialistföreningar och patient- och närståendeorganisationer under 2018. RCC har sammanställt remissvaren samt ett kommenterande dokument om hur svaren påverkade den slutliga utformningen av rekommendationerna.

Sammanställning av samtliga remissvar (pdf, nytt fönster)

Kommentarer till remissvarens påverkan på utformningen av rekommedationerna (pdf, nytt fönster)

Regionerna har gjort förstudier

Samtliga regioner har under 2018 gjort förstudier kring nuläget för PSA-testningen i sin region. Studierna har kartlagt vad som skulle krävas för en övergång till organiserad prostatacancertestning enligt RCCs rekommendationer. Studierna ska utgöra en faktabakgrund inför regionernas ställningstagande till att antingen införa organiserad prostatacancertestning eller att avvakta.

RCC har sammanfattat regionernas förstudier och ställningstaganden i en rapport till Socialdepartementet.

Organiserad prostatacancertestning – sammanfattning av regionernas förstudier och ställningstaganden till införande (pdf, nytt fönster)

Organiseringen ska skapa jämlikhet och utveckling

Det finns flera syften med att organisera prostatacancertestningen. Det främsta syftet är att göra testningen mer jämlik. Ytterligare syften är att effektivisera handläggningen och att underlätta utvärderingen av kompletterande tester som kan göra testningen mer träffsäker. En genomgång av möjliga för- och nackdelar finns i dokumentet med rekommendationer. 

Skillnad mellan organiserad testning och screening

Den organiserade testningen ska inte förväxlas med screening. Socialstyrelsen avråder från screening med PSA-test och förklarar skillnaden så här:

”Organiserad PSA-testning innebär att män får tydlig information om PSA-provets för- och nackdelar och därefter tar individuella beslut om att testa sig eller inte. Organiserad PSA-testning ska därmed inte förväxlas med ett nationellt screeningprogram där testning rekommenderas, genom att männen får en direkt inbjudan till provtagning. Att genomföra organiserad PSA-testning inom ramen för forskning och utveckling är helt i linje med Socialstyrelsens rekommendationer i de nationella riktlinjerna för prostatacancer.”

Rekommendationer gällande screening för prostatacancer, Socialstyrelsen

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst