MENY

Tio kriterier som ska utmärka ett regionalt cancercentrum

RCCs arbete är baserat på tio gemensamma kriterier som regeringen tog fram 2011 och som regionerna ställt sig bakom. Kriterierna utgör RCCs huvudsakliga uppdrag och anger förutsättningarna för de regionala cancercentrumens verksamhet och organisation under de fyra första åren.

Sedan 2011 har RCCs arbete utvecklats så att vissa delar av kriterierna inte längre är lika aktuella. Tydligast är detta på området kunskapsstyrning, där RCC sedan flera år arbetar med framtagande av nationella vårdprogram med regionala tillämpningar.

I kriterierna anges ofta att planer ska tas fram. Det har gjorts av RCC som sedan fortsatt utvecklingsarbetet. I slutet av 2015 genomförde  RCC en workshop tillsammans med Nätverket Hälso- och sjukvårdsdirektörer, samt med deltagande av socialdepartementet och Socialstyrelsen. Målet var att inleda en diskussion om RCCs fortsatta uppdrag. 

De tio kriterierna

1. Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer

RCC ska utforma och implementera en plan för sjukvårdsregionens arbete med förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer.

2. Vårdprocesser

RCC ska leda och samordna sjukvårdsregionens arbete att effektivisera vårdprocesserna inom cancervården.

3. Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård

RCC ska ha en plan som tillförsäkrar cancerpatienter tillgång till psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård av god kvalitet inom hela sjukvårdsregionen.

RCC ska arbeta för att stödet till närstående till cancerpatienter utvecklas.

4. Patientens ställning i cancervården

RCC ska arbeta för att: 

  • en individuell skriftlig vårdplan tas fram för varje cancerpatient
  • cancerpatienter får stöd från en kontaktsjuksköterska eller motsvarande kontaktperson
  • patientrapporterade uppgifter samlas in och används i arbetet med att utveckla cancervården 
  • kunskapen om patientens rätt till förnyad bedömning ökar bland hälso- och sjukvårdspersonalen och att berörda cancerpatienter får information om denna rätt

5. Utbildning och kompetensförsörjning 

RCC ska utforma och implementera en utbildnings- och kompetensförsörjningsplan för sjukvårdsregionens cancervård.

6. Kunskapsstyrning

RCC ska delta i arbetet med nationella riktlinjer och vid behov utarbeta regionala vårdprogram.

RCC ska stödja att nationella riktlinjer och vårdprogram och annan frontlinjekunskap inom cancervården implementeras i hela sjukvårdsregionen. Detta innefattar den regionala implementeringen av kommande nationella målnivåer.

RCC ska arbeta för att nationella kvalitetsregister används för cancervårdens verksamhetsutveckling.

7. Klinisk cancerforskning och innovation

RCC ska arbeta för att stärka den kliniska cancerforskningen i regionen och i landet och för att vetenskapliga framsteg snabbt kommer cancerpatienter till del.

RCC ska utveckla strukturer för samarbete med akademisk forskning och den forskande industrin samt främja innovationer i cancervården.


8. Ledningsfunktion, RCC-samverkan och uppföljning av cancervårdens kvalitet

RCC ska ha en tydlig ledningsorganisation med stark förankring i regionledningarna i sjukvårdsregionen.

RCC ska samverka med andra RCC.

RCC ska ha system för uppföljning av cancervårdens kvalitet.

9. Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen

RCC ska utarbeta en strategisk utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen.

10. Nivåstrukturering

RCC ska utarbeta en plan för nivåstrukturering av cancervården i sjukvårdsregionen och stödja arbetet med att implementera planen.


Faktaägare: Hans Hägglund, ordförande RCC i samverkan

Sidan uppdaterad: 23 januari 2020