Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram kronisk myeloisk leukemi

Vårdprogrammet gäller alla patienter med KML som är 18 år och äldre. Det omfattar inte atypisk KML eller andra myeloproliferativa tillstånd där man inte kunnat påvisa Philadelphiakromosomen (Ph) eller BCR-ABL1-fusionen.

Det nationella vårdprogrammet för KML fastställdes av Regionala cancercentrum i samverkan i juni 2019 och korrigerades senast i oktober 2019. 

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram kronisk myeloisk leukemi (KML), Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro.

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regional medicinsk riktlinje kronisk myeloisk leukemi

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Omvårdnad hematologiska maligniteter 2017 (pdf)