MENY

Nationellt vårdprogram follikulärt lymfom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-03-12.

Bilaga 1 Termlista

   

BFM-2004

intensiv regim ursprungligen framtagen för behandling av Burkitt

CHOEP

cyklofosfamid-doxorubicin-vinkristin-etoposid-prednison

CHOP

cyklofosfamid-doxorubicin-vinkristin-prednison

CR

komplett remission

CT

datortomografi

DA-EPOCH

dosjusterad, långsamt infunderad CHOEP

DHAP

dexametason-högdoscytarabin-cisplatin

exspektans

ett förhållningssätt till medicinska tillstånd där tid tillåts passera innan medicinska ingrepp eller terapi används

extranodal

utanför lymfkörtlar

FDG

fludeoxyglukos; positronstrålande socker

FLIPI

follicular lymphoma international prognostic index

FLIPI-2

follicular lymphoma international prognostic index-2

Hb

hemoglobinnivå i blod (mäts i gram per liter)

Hyper-CVAD/MA

Intensiv polykemoterapeutisk regim

IKE

ifosfamid-mesna-karboplatin-etoposid

IME

ifosfamid-mesna-metotrexat-etoposid

IMVP-16

samma som IME

LD

laktatdehydrogenas-nivå i blod

LPK

leukocytpartikelkoncentration i blod (mäts i antal per nanoliter)

PET-CT

positronemissionstomografi kombinerad med datortomografi

PR

partiell remission

RIC

reducerad konditionering (vid allogen stamcellstransplantation)

R-kemo

rituximab kombinerat med cytostatikainnehållande behandling

SCT

stamcellstransplantation

tFL

transformerat follikulärt lymfom

TPK

trombocytpartikelkoncentration (mäts i antal per nanoliter)