MENY

Gällande vårdförlopp myelom

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2018-05-08.

Indikatorer för uppföljning av standardiserat vårdförlopp

Ledtider för nationell uppföljning

Patienter med symtomgivande hyperkalcemi, akut njursvikt och hotande tvärsnittslesion ska handläggas omgående. Nedanstående ledtider gäller övriga patienter.

Följande ledtider används för nationell uppföljning av de standardiserade vårdförloppen.

Från

Till

Tid

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling, läkemedel eller strålbehandling (symtomatiskt myelom)

20 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling, palliativ symtomlindrande*

15 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling, aktiv exspektans** (asymtomatiskt myelom)

15 kalenderdagar

Tiderna för tumörspecifik behandling (läkemedelsbehandling och strålbehandling) gäller vid såväl kurativ som palliativ intention.

*När beslut tas om att inte ge tumörspecifik behandling utan enbart palliativ symtomlindrande behandling avslutas det standardiserade vårdförloppet med koden Start av första behandling, palliativ. Behandlingsbeslutet tillsammans med patienten ska anges som mätpunkt. De symtomlindrande insatserna bör dock inledas redan under utredningen.

**Behandlingen ”exspektans” används för patienter där palliativ tumörspecifik behandling (kirurgi, strålbehandling eller läkemedelsbehandling) kan bli aktuell men där behandlingen kan avvakta till dess att patienten får symtom från tumören som kräver symtomlindring. Behandlingsbeslutet tillsammans med patienten ska anges som mätpunkt.

Ingående ledtider

Ledtiderna för nationell uppföljning bedöms förutsätta följande ingående tider. Syftet med sammanställningen är att göra processen överskådlig, men landstingen har endast i uppgift att följa den ledtid som anges under Ledtider för nationell uppföljning.

Från

Till

Tid

Beslut välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

1 kalenderdag

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

Behandlingsbeslut

14 kalenderdagar

Behandlingsbeslut

Start av första behandling

5 kalenderdagar

Remiss till bilddiagnostik

Svar till remittenten

8 kalenderdagar

Benmärgsprovtagning

Svar till remittenten

5 kalenderdagar

Remiss mottagen

Första kontakt med specialiserad vård (t.ex. samtal med kontaktsjuksköterska)

3 kalenderdagar

Indikatorer för nationell uppföljning

Följande indikatorer används för uppföljningen av de standardiserade vårdförloppen:

Indikator

Antal remisser (vårdbegäran) från primärvård respektive specialiserad vård som märkts med ”standardiserat vårdförlopp för myelom”

Andel patienter av de som anmälts till standardiserat vårdförlopp som fått diagnosen myelom

Andel patienter av de som fått diagnosen myelom som anmälts till standardiserat vårdförlopp

Indikatorer för kvalitet

Patienternas upplevelse av att utredas enligt standardiserat vårdförlopp kommer att följas och utvärderas genom PREM-enkäter.

Följande indikatorer används för uppföljningen av vårdkvaliteten enligt det nationella kvalitetsregistret:

Indikator

Målvärde

Andel patienter registrerade i INCA inom 3 respektive 12 månader efter diagnos (täckningsgrad via Cancerregistret)

> 70 % resp. > 95 %

Andel symtomatiska patienter som fått ISS-staging inför behandling        

100 %

Relativ 3-årsöverlevnad hos patienter med symtomatiskt myelom

< 66 år
66–75 år
> 75 år

> 90 %
> 80 %
> 70 %

Relativ 5-årsöverlevnad hos patienter < 66 år

> 80 %

Andel patienter med symtomatiskt myelom som uppnått minst VGPR (very good partial remission) efter primärbehandling

< 66 år > 70 %
> 66 år > 50 %

Andel patienter med symtomatiskt myelom som primärbehandlas inom ramen för klinisk studie

> 10 %

Andel patienter med prov taget vid diagnos till nationell biobank                                            

Inget målvärde fastställt