MENY

Gällande vårdförlopp myelom

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2018-05-08.

Utredning och beslut om behandling

Utredningsförlopp

Blocken kan utföras parallellt och i olika ordning beroende på lokala rutiner och patientens förutsättningar.

Block A

Blodstatus, B-celler (differentialräkning)

Elektrolytstatus inklusive P-albumin, P-kalcium (eller joniserat Ca), P-kreatinin och P-urat

Leverstatus, LD, CRP

S-beta-2-mikroglobulin

Fraktionerade proteiner i serum och urin (t.ex. U-elektrofores och S-elektrofores)

S-FLC

Helkroppsskelett lågdos-DT eller skelettröntgen enligt nationellt vårdprogram

Block B

Block C (första besök i specialiserad vård)

Benmärgsprov med analys enligt nationellt vårdprogram

Anamnes och klinisk undersökning, inkl. värdering av funktionsstatus och samsjuklighet

 

Resultat av utredningarna 

Åtgärd

Konstaterat myelom

Behandlingsbeslut tillsammans med patienten.

Misstanke om diagnos som inte omfattas av det standardiserade vårdförloppet.

Det standardiserade vårdförloppet avslutas och patienten remitteras ev. till relevant enhet för utredning.

Multidisciplinär konferens (MDK)

MDK är inte nödvändigt för att ställa diagnosen myelom, men samarbete krävs ändå mellan kliniska hematologer och involverade specialiteter.

Beslut om behandling

Behandlingsbeslut ska fattas tillsammans med patienten och tillsammans med närstående om patienten önskar det.

Omvårdnad, rehabilitering och understödjande vård

Inför provtagning ska patienten bli kontaktad och få muntlig information om utredningen, t.ex. hur benmärgsprovet går till. Detta kan skötas av läkare, kontaktsjuksköterska eller någon annan med tillräcklig kännedom om undersökningarna.

Patienten ska tilldelas en namngiven kontaktsjuksköterska i samband med block C.

Kontaktsjuksköterskan ska arbeta enligt nationell arbetsbeskrivning, vilket bl.a. innebär att ansvara för att Min vårdplan upprättas och uppdateras, samt för aktiva överlämningar. Kontaktsjuksköterskan ska vid behov kunna förmedla kontakt med kurator eller annan rehabiliteringskompetens utifrån patientens behov, t.ex.

  • fysioterapeut
  • dietist
  • tandvård
  • enhet för psykosocialt stöd. 

Rehabilitering och symtomlindrande insatser bör övervägas tidigt i sjukdomsprocessen, se det nationella vårdprogrammet för rehabilitering och palliativ vård.

Kommunikation och delaktighet

Alla beslut om utredning och behandling ska ske i samråd med patienten, och även med de närstående om patienten önskar. Patienter ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Patienten ska informeras i enlighet med patientlagen (kapitel 3), vilket bl.a. innebär att ge information om vilka behandlingsstrategier som kan vara aktuella och vilken strategi man rekommenderar, inklusive behandlingens syfte och biverkningar.

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen.