Till regionspecifikt innehåll

Bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. År 2017 registrerades 8808 bröstcancerfall i NKBC.

Resultaten i bröstcancervården har tydligt förbättrats under de senaste decennierna och den relativa 5 års-överlevnaden är nu 90 procent. Orsaken är främst de förbättringar som genomförts i alla delar av processen; den tidiga diagnostiken som utvecklats genom screening och hög tillgänglighet, den kirurgiska behandlingen som blivit all mer specialiserad och den onkologiska behandlingen i form av hormonell behandling, cytostatika, antikroppsbehandling och strålbehandling. Starka framgångsfaktorer har också varit en multidisciplinär samverkan, implementering av forskningsresultat i vårdprogram och väl utvecklade kvalitetsregister.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Om bröstcancer och mammografi i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdsregionen, 2019–2021, har bilagor om bröstcancer och mammografiscreening.

Bilaga 2D Regional cancerplan bröstcancer (pdf)

Bilaga 2N Regional cancerplan mammografi (pdf)

Rutin för screeningundersökning av kvinnor inom norra regionen, hemmahörande i annan region i landet  

Mammografiscreening utomlänskvinnor 2016 (pdf)

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Cancerplanens regionala fokusområden under 2020 för bröstcancerprocessen

Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor och motsvarar 29 procent av all kvinnlig cancer. I regionen registreras årligen cirka 2000 nya fall av bröstcancer och det finns cirka 19 000 kvinnor som lever med tidigare eller pågående bröstcancer.

Cancerformen ökar i regionen med cirka 1,7 procent per år samtidigt som den relativa 5-årsöverlevnaden har stigit med 2,4 procent från 83,8 procent år 2009 till 86,2 procent år 2013. Anledningen beror bland annat på tidig diagnostik, multidisciplinärt arbetssätt och nya strategier för behandling.

Utredning och behandling av bröstcancer ges på de tre Bröstcentrumen i regionen: Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Capio S:t Görans sjukhus, Södersjukhuset AB och på Visby lasarett.
I regionen upptäcks bröstcancer i 54 procent av fallen genom screeningprogrammet som kallar kvinnor i åldern 40–74 år för en kostnadsfri mammografiundersökning cirka vartannat år. I riket är andelen screeningupptäckt bröstcancer betydligt högre (64 procent) vilket framför allt tillskrivs regionens låga deltagarfrekvens där bara 70 procent av kvinnorna hörsammar kallelsen.

Behandlingen inleds vanligtvis med kirurgi där bröstbevarande operation (partiell mastektomi) är den vanligaste operationen (67 procent). Av de med små tumörer (<3 centimeter) genomgick 83 procent bröstbevarande operation. Mastektomi görs vid större tumörer, multifokalitet, då strålbehandling inte kan ges eller på patientens önskemål. Av de som genomgick mastektomi gjorde 31 procent omedelbar bröstrekonstruktion med implantat. Kirurgi av lymfkörtlar i axillen görs för stadieindelning av bröstcancer och 80 procent av alla fall opereras med enbart portvaktskörtelundersökning.

Andelen som får preoperativ onkologisk behandling har fördubblats från 9 procent 2009 till 18 procent år 2018 vilket ökar behovet av ett multidisiplinärt arbetssätt och möjliggör ett snabbare införande av nya läkemedel.

Av de som får bröstcancer genomgår 47 procent cytostatikabehandling, av de som genomgår bröstbevarande ingrepp genomgår 94 procent strålbehandling. Endokrin terapi ges till 97 procent av de med östrogenreceptorpositiva tumörer och antikroppsbehandling till 95 procent av de med Her2 positiv bröstcancer.

Regionala processledare

Hanna Fredholm

Biträdande överläkare

RCC Stockholm Gotland

Hanna Rafstedt

Sjuksköterska

RCC Stockholm Gotland

Regionala patientprocessledare

Maria Erngrund

regional processledare bröstcancer

Niklas Loman

regional patientprocessledare bröstcancer

Skånes universitetssjukhus

Bröstprocessen är uppdelad i bröstcancer och mammografiscreening i sydöstra sjukvårdsregionen. Processledare för bröstprocessen för RCC Sydöst är för tillfället vakant.

Arbetet inom bröstprocessen

Bröstcancer är ett av RCC Sydösts fokusområden. I november 2018 hölls en workshop med deltagare från hela sydöstra sjukvårdsregionen, där flera förbättringsområden identifierades. 11 juni hölls en andra workshop i Alvesta för att följa upp dessa förbättringsområden. Workshopen präglades av stort engagemang, energiska diskussioner och resultat av genomförda förbättringsarbeten.

Diskussionerna utgick från RCC Sydösts sex patientlöften till invånarna i sydöstra sjukvårdsregionen och några ämnen på agendan var SVF-data, PREM-resultat och cancerrehabilitering. Arbetet renderade i en gemensam utvecklings-/handlingsplan som ska följas upp i höst.

Bröstcancer i Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro organiserar både en regional vårdprocessgrupp inom bröstcancer och ett regionalt sjuksköterskenätverk inom bröstcancervården.

Läs mer via länkarna nedan.

Regional vårdprocessgrupp

Regionalt sjuksköterskenätverk

Regional vårdprocess bröstcancer

Den regionala vårdprocessen arbetar för att förbättra utredningsgång, behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter i Västra sjukvårdsregionen.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med att:

  • Ta fram en ny regional medicinsk riktlinje för diagnostik och behandling av bröstcancer.
  • Starta ett nationellt nätverk för samarbete kring intervallcancer inom mammografin.
  • Utreda kompetensförsörjning inom bröstcancervården.
  • Delta i ett nationellt projekt för prognosbedömning av små brösttumörer.

Bröstcancervård i västra sjukvårdsregionen 

Behandling sker vid fem sjukhus i västra sjukvårdsregionen: Hallands sjukhus i Varberg, Skaraborgs Sjukhus i Skövde och Lidköping, Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås, Uddevalla sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Regionala processägare

porträtt

Anna-Karin Tzikas

regional processägare bröstcancer, onkolog

Uddevalla Sjukhus

 

porträtt

Jenny Heiman

regional processägare bröstcancer, kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionalt stödteam

porträtt

Anna Karevi Verdoes

enhetschef vårdutveckling

RCC Väst

 

porträtt

Isabella Bergman

administrativ koordinator

RCC Väst

Statistiker

Nationell support, Regional support, RCC Väst

Patientföreträdare

Maria Areskoug

Patient- och närståendeföreträdare

 

Eva Flyborg

patient- och närståendeföreträdare