MENY

Gällande vårdförlopp bröstcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-08-21.

Indikatorer för uppföljning av standardiserat vårdförlopp

Ledtider för nationell uppföljning

Följande ledtider används för nationell uppföljning av de standardiserade vårdförloppen.

Från

Till

Tid

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling, kirurgi, läkemedel eller strålbehandling

28 kalenderdagar

Tiderna för tumörspecifik behandling (kirurgi, läkemedelsbehandling och strålbehandling) gäller vid såväl kurativ som palliativ intention.

Ingående ledtider

Ledtiderna för nationell uppföljning bedöms förutsätta följande ingående tider. Syftet med sammanställningen är att göra processen överskådlig, men landstingen har endast i uppgift att följa den ledtid som anges under Ledtider för nationell uppföljning.

Från

Till

Tid

Patienten blir återkallad efter screening med kod 3, 4 eller 5 (misstanke)

Klinisk undersökning och ev. beslut om välgrundad misstanke (filterfunktion)

5 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

2 kalenderdagar

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

Första besök i specialiserad vård (block A)

5 kalenderdagar

Första besök i specialiserad vård (block A)

Diagnosbesked och första behandlingsdiskussion (block F)

7 kalenderdagar

Diagnosbesked och första behandlingsdiskussion (block F)

Start av första behandling

14 kalenderdagar

Start av första behandling, kirurgi

PAD-svar till patienten, inkl. postoperativ MDK

14 kalenderdagar

Start av första behandling, kirurgi

Start av adjuvant behandling, läkemedel (cytostatika)

24 kalenderdagar

Start av första behandling, kirurgi

Start av adjuvant behandling, strålning

42 kalenderdagar

Start av första behandling, kirurgi

Start av adjuvant behandling, läkemedel (hormonell behandling)

14 kalenderdagar

MDK ska alltid genomföras inför behandling, men kan infalla såväl före som efter diagnosbesked (block F). Detta påverkar fördelningen av tid före respektive efter diagnosbeskedet men inte den sammanlagda tiden.

Indikatorer för nationell uppföljning

Följande indikatorer används för uppföljningen av de standardiserade vårdförloppen:

Indikator

Antal remisser (vårdbegäran) från primärvård respektive specialiserad vård som märkts med ”standardiserat vårdförlopp för bröstcancer”

Andel patienter av de som anmälts till standardiserat vårdförlopp som fått diagnosen bröstcancer

Andel patienter av de som fått diagnosen bröstcancer som anmälts till standardiserat vårdförlopp

Indikatorer för kvalitet

Patienternas upplevelse av att utredas enligt standardiserat vårdförlopp kommer att följas och utvärderas genom PREM-enkäter.

Följande indikatorer används för uppföljningen av vårdkvaliteten enligt det nationella vårdprogrammet:

Indikator

Målvärde

5-årsöverlevnad vid bröstcancer

> 88 %

Täckningsgrad i nationella kvalitetsregistret, nyanmälan

hög > 99 %
låg ≤ 95 %

Diagnos klar innan operation

hög 90 %
låg 80 %

Komplett patologirapport för invasiv bröstcancer

hög 95 %
låg 90 %

Multidisciplinär konferens före operation (behandling)

hög 99 %
låg 90 %

Andel patienter med tillgång till namngiven kontaktsjuksköterska eller motsvarande

hög > 95 %
låg 80 %