MENY

Gällande vårdförlopp bröstcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-08-21.

Utredning och beslut om behandling

Utredningsförlopp

Utredningen inleds alltid med block A.

Block A

Block B

Block C

Trippeldiagnostik:

  • Klinisk undersökning
  • Bilddiagnostik av bröst och armhåla
  • Morfologisk diagnostik av bröst och eventuellt armhålans lymfkörtlar – grovnål/mellannål om preoperativ behandling övervägs

Kompletterande vävnadsdiagnostik med analys av Er, Pr, HER-2, Ki67

Information till patienten om tillgängliga studier öppna för inklusion och vad det innebär.

Information till patienten om möjligheten till rekonstruktion vid planerad mastektomi

Block D

Block E

Block F

Metastasscreening

MDK

Diagnosbesked och första behandlingsdiskussion

 

Resultat av undersökningarna i block A

Åtgärd

Ingen cancer påvisas.

Block F utförs (exkl. behandlingsdiskussion). Kan utföras av inremitterande. Därefter avslutas det standardiserade vårdförloppet.

Bröstcancer, medicinsk behandling kan vara aktuell före kirurgi.

Block B, C, E och F utförs.

Bröstcancer, medicinsk behandling är inte aktuell.

Block C, E och F utförs.

Förhöjd risk för metastasering enligt nationellt vårdprogram.

Utredningen kompletteras med block D.

Misstanke om diagnos som inte omfattas av det standardiserade vårdförloppet, eller ingen diagnos.

Det standardiserade vårdförloppet avslutas och patienten remitteras till relevant enhet för utredning.

Multidisciplinär konferens (MDK)

Alla patienter med primär bröstcancer ska diskuteras både preoperativt och postoperativt på en multidisciplinär konferens, se det nationella vårdprogrammet.

Följande funktioner ska medverka vid MDK:

  • kirurg med speciell kunskap om och fokus på bröstcancer
  • plastikkirurg eller kirurg med kunskap om onkoplastikkirurgi
  • onkolog med speciell kunskap om och fokus på bröstcancer
  • bilddiagnostiker med speciell kunskap om och fokus på bröstcancerdiagnostik
  • cytolog och/eller patolog med speciell erfarenhet och kunskap om morfologisk biopsidiagnostik och diagnostik på själva operationspreparaten.
  • kontaktsjuksköterska
  • koordinatorsfunktion (funktionen kan fyllas av kontaktsjuksköterska).

Beslut om behandling

Beslut om behandlingsrekommendation ska fattas vid MDK. I journalen ska anges vilka personer och funktioner som närvarat vid MDK.

Behandlingsbeslut ska fattas tillsammans med patienten och tillsammans med de närstående om patienten önskar det.

Omvårdnad, rehabilitering och understödjande vård

Patienten ska tilldelas en namngiven kontaktsjuksköterska senast i samband med diagnos.

Kontaktsjuksköterskan ska arbeta enligt nationell arbetsbeskrivning, vilket bl.a. innebär att ansvara för att Min vårdplan upprättas och uppdateras, samt för aktiva överlämningar. Kontaktsjuksköterskan ska vid behov kunna förmedla kontakt med kurator eller annan rehabiliteringskompetens utifrån patientens behov, t.ex. psykolog eller psykiater, fysioterapeut eller lymfterapeut. Kontaktsjuksköterskan ska också erbjuda stödsamtal och särskilt uppmärksamma barn som anhöriga.

Alla patienter i reproduktiv ålder ska få information om hur behandlingen kommer att påverka fertiliteten och vid behov erbjudas kontakt med en fertilitetsenhet för rådgivning och eventuell behandling.

Patienter ska uppmanas att avstå från rökning samt vara måttfulla i sin alkoholkonsumtion före kurativt syftande behandling, och erbjudas professionell hjälp att klara detta.

Rehabilitering och symtomlindrande insatser bör övervägas tidigt i sjukdomsprocessen, se det nationella vårdprogrammet för rehabilitering och palliativ vård.

Kommunikation och delaktighet

Alla beslut om utredning och behandling ska ske i samråd med patienten, och även med de närstående om patienten önskar. Patienter ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Patienten ska informeras i enlighet med patientlagen (kapitel 3), vilket bl.a. innebär att ge information om vilka behandlingsstrategier som kan vara aktuella och vilken strategi man rekommenderar, inklusive behandlingens syfte och biverkningar.

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen.