Till regionspecifikt innehåll

Gynekologisk cancer

Gynekologisk cancer är cancer i de kvinnliga könsorganen, det vill säga i äggstockar, äggledare, livmoder, livmoderhals, slida och blygdläppar. Varje år insjuknar cirka 3 000 kvinnor i Sverige.

De tre vanligaste formerna av gynekologisk cancer är livmoderkroppscancer, äggstockscancer och livmoderhalscancer, med cirka 1400, 700, respektive 450 fall per år. Sjukdomarna skiljer sig åt, både vad gäller behandling, överlevnad och hur tidigt man får symtom.

Gynekologisk cancer börjar ofta med diffusa symtom, till exempel smärtor och svullnad i buken, blödningar som inte har med menstruation att göra, eller att man behöver kissa ofta. Behandlingen består av kirurgi, cytostatika, strålbehandling, hormonbehandling eller en kombination av dessa.

Det finns nationella vårdprogram för livmoderkroppscancer, äggstockscancer, livmoderhalscancer och vulvacancer. Det finns även ett gemensamt kvalitetsregister för all gynekologisk cancer. 

Tidig upptäckt och screening

Det är viktigt att upptäcka cancer och dess förstadier så tidigt som möjligt. I Sverige finns ett system med gynekologisk cellprovtagning för alla kvinnor mellan 23-60 år. Det har gjort att antalet fall av livmoderhalscancer har halverats sedan 1970-talet. För övriga gynekologiska cancersjukdomar finns i dag ingen screening.

Gynekologisk cellprovskontroll

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Om gynekologisk cancer i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdsregionen, 2019–2021, har en bilaga om gynekologisk cancer.

Bilaga 2G Regional cancerplan gynekologisk cancer (pdf)

Regionala processledare

Carina Rundström

samordnande kontaktsjuksköterska

RCC Stockholm-Gotland

Charlotte Klynning

överläkare

RCC Stockholm-Gotland

Regional processledare

Ann-Lisbeth Liest

överläkare

Region Östergötland

Gynekologisk cancer i Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro organiserar både en regional vårdprocessgrupp och ett regionalt sjuksköterskenätverk inom gynekologisk cancer.

Läs mer via länkarna nedan.

Regional vårdprocessgrupp

Regionalt sjuksköterskenätverk