MENY

Gällande vårdprogram äggstockscancer

Fastställd av Regionala cancercentrum i samverkan 2015-06-04

15. Underlag för nivåstrukturering

Årligen diagnostiseras knappt 700 kvinnor i Sverige med ovarialcancer. De föreslagna utredningarna och behandlingarna i det nationella vårdprogrammet för ovarialcancer kräver högspecialiserad vård och kunskap om cancerformen för att ge möjlighet till ett förbättrat utfall för den drabbade kvinnan. Ett centrum för gynekologisk cancer med certifierade gynekologiska tumörkirurger och gynonkologer i nära samarbete med gynekologiskt kunniga patologer och bild-och funktionsmedicinare bör omhänderta alla kvinnor med ovarialcancer. Ett nära samarbete bör också vara etablerat med specialiserade kirurger som exempelvis kolorektal-, urolog-, lever-, endokrin- och sarkomkirurger eller motsvarande.

Vidare bör en kontinuerlig dialog föras med anestesiologer om den avancerade postoperativa vården efter den extensiva kirurgin eller avancerade laparoskopiska kirurgiska tekniken för att optimera omhändertagandet och vidareutveckla vården. Närhet till annan högspecialiserad kompetens såsom invärtesmedicinsk kompetens behövs för dialog avseende viss typ av medikamentell behandling.

Annan specialiserad personal som sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, dietister och sjukgymnaster bör vara delaktiga i hela vårdkedjan och väl insatta i den rekommenderade behandlingen och dess risk för komplikationer. En väl fungerande kommunikation mellan universitetssjukhuset, länssjukhuset och primärvården bör finnas då den är väsentlig inom alla vårdkategorier för att optimera omhändertagandet av ovarialcancerpatienten. Vårdkedjan eller ovarialcancerprocessen bör vara grundad i ömsesidig respekt för respektive vårdnivå, enhet och yrkeskategori och det gemensamma målet bör vara patientens välbefinnande.

Forskning och utveckling bör vara etablerad och aktiv. Utbildning av tilltänkta gynekologiska tumörkirurger och gynonkologer bör finnas enligt de nationella rekommendationerna. Deltagande och aktivitet bör finnas i utformningen av regionala och nationella vårdprogram, det Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer samt internationella möten, dialoger och kongresser. För övrigt, se även avsnitt 9.2.6 Kvalitetskrav för utförande av ovarialcancerkirurgi.

Tabell 4 nedan visar de minimikriterier som ett gynekologiskt cancercentrum bör uppfylla och är rekommendationer för nivåstrukturering inom gynekologisk cancer inkluderande ovarialcancer.

Referenser:

www.esgo.org

För övriga referenser, se avsnitt 9.2.6 Kvalitetskrav för utförande av ovarialcancerkirurgi.

Tabell 4. Minimikriterier för ett gynekologiskt cancercentrum

Kriterier nivå-strukturering Vård
Struktur

Befintlig specialkompetens:

 • Gyn. tumörkirurg
 • Gynonkolog
 • Gyn. kunnig bilddiagnostiker
 • Gyn. kunnig patolog/cytolog
 • Specialkunnig anestesiolog
 • Specialiserade kirurger
 • Specialiserade sjuksköterskor
 • Onkologi-sjuksköterskor
 • Kurator/psykolog
 • Dietist
 • Sjukgymnast med särskild kompetens, t.ex. lymfterapi
 • Stomiterapeut/
 • -sjuksköterska
 • Postoperativ IMA-vård

Tillgång till dessa resurser bör finnas varje vecka året runt

Process

Befintliga fungerande processer:

 • Multidisciplinära konferenser (MDK) regelbundet året runt
 • Definierad och utvecklad vårdkedja kring gyncancerprocessen (hemsjukvård-länssjukhus-universitetssjukhus)
 • Öppenvårdssamarbete
 • Multidisciplinära operationer
 • Bakjourskompetent gyntumörkirurg i tjänst alla årets dagar dygnet runt
 • Endoskopisk kirurgi
Resultat
 • INCA-registrering i alla gyncancer-register med god täckningsgrad
 • Följsamhet till nationella vårdprogram
 • Europeisk standard på vårdresultat

 

Kriterier nivå-strukturering
Kompetens, utbildning, fortbildning
Struktur

Minimum 2 st seniora läkare på enheten med gyn. tumörkirurgisk kompetens

2 st gyn. tumörkirurger i tjänst varje vecka året runt

Subutbildningsmöjlighet

Kontinuerlig vidareutbildning

Process

Deltagande i vårdprograms-arbete lokalt, regionalt och nationellt

Deltagande i INCA-arbetet lokalt och nationellt

Ev. kursarrangör

Certifierat utbildningscenter för tumörkirurgi och gynekologisk onkologi  

Resultat

Utbildning av nya subspecialister i gynekologisk tumörkirurgi med cancervård

Utbildning av nya gynonkologer

Arbete i Tumör-ARG, SOF

 

Kriterier nivå-strukturering Forskning och utveckling
Struktur
Akademiska tjänster (professur/lektorat)

Utvecklings- och forskningsmiljö som genomsyrar verksamheten

Process
Forskarutbildning

Deltagande i nationella och internationella multicenterstudier

Resultat

Forsknings­resultat publicerade

Forsknings­anslag

Disputerade läkare och sjuksköterskor