MENY

Gällande vårdprogram äggstockscancer

Fastställd av Regionala cancercentrum i samverkan 2015-06-04

17. Kvalitetsindikatorer och målnivåer

De nationella kvalitetsindikatorerna ska stödja kvalitetsjämförelser, säkerhets- och förbättrings-arbete samt forskning och utveckling. Indikatorerna avspeglar de sex perspektiv som ryms inom begreppet god vård, det vill säga att vården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och ges i rimlig tid.

Vårdprogramgruppen har utgått från de övergripande indikatorer för cancersjukvården som definierats under arbetet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvården, men även identifierat ytterligare indikatorer specifika för ovarialcancer:

1. Täckningsgrad

a) Kvalitetsområde: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård, effektiv vård, jämlik vård.

 b) Målnivå > 95 % inom 2 år.

2. Relativ 5-årsöverlevnad.

a) Kvalitetsområde: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård, effektiv vård, jämlik vård.

b) Målnivå > 44 %. År 2012 var medelvärdet för riket 44 %.

 3. Andel patienter som bedömts på multidisciplinär konferens, enligt nationellt vårdprogram.

a) Kvalitetsområde:Effektiv vård, jämlik vård.

b) Målnivå > 60 % inom 1 år och > 70 % inom 2 år.

 4. Tid från remissutfärdande till första besök hos läkare på             specialistmottagning.

a) Kvalitetsområde:Vård i rimlig tid.

b) Denna indikator finns inte i kvalitetsregistret.

c) Vi mäter indikatorn Tid från remissankomst till gynonkologisk enhet till första besök hos läkare på specialistmottagning på gynonkologisk enhet.

Målnivå < 14 dagar, inom 1 år.

5. Tid från diagnostisk åtgärd till besked om diagnos.

a) Kvalitetsområde:Vård i rimlig tid, patientfokuserad vård.

b) Denna indikator finns inte i kvalitetsregistret

c) Vi mäter indikatorn Tid från diagnosdatum till datum för information till patienten om behandlingsbeslut rörande icke-kirurgisk behandling.

Målnivå < 21 dagar, inom 1 år.

6. Tid från diagnostisk åtgärd till besked om diagnos.

a) Kvalitetsområde:Vård i rimlig tid, patientfokuserad vård.

b) Denna indikator finns inte i kvalitetsregistret.

c) Vi mäter indikatorn Tid från primärkirurgi till start av onkologisk behandling.

Målnivå < 28 dagar, inom 2 år.

Utvecklingsindikatorer:

7. Tillgång till kontaktsjuksköterska med tydligt definierat uppdrag och koordinerande funktion inom respektive verksamhet.

a) Kvalitetsområde: Patientfokuserad och effektiv vård.

b)  Indikatorn finns i dag inte i kvalitetsregistret men ingår i ett utvecklingsprojekt.

Kvalitetsindikatorer relaterat till det palliativa skedet och livets slutskede registreras inte i Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer utan i Svenska palliativregistret.

Ytterligare kvalitetsindikatorer för ovarialcancer:

8. Andel patienter som opererats med deltagande av tumörkirurg

a) Kvalitetsområde: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård, säker vård.

b) Målnivå 100 % för epitelial ovarialcancer FIGO-stadium ≥ IC.

9. Andel PAD bedömd av referenspatolog

a) Kvalitetsområde: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård, säker vård.

b) Målnivå > 90 % inom 2 år.

10. Väntetid från provtagning till svar från patologen.

a) Kvalitetsområde: Vården ges i rimlig tid.

b) Målnivå inom 14 dagar > 80 % inom 1 år och > 90 % inom 2 år.

11. Andel patienter där behandlingen planerats inom ramen för klinisk studie.

a) Kvalitetsområde: Patientfokuserad vård.

b) Målnivå ≥ 5 % inom 1 år och ≥ 10 % inom 3 år.

12. Andel patienter som avlidit i behandlingskomplikation

a) Kvalitetsområde: Säker vård.

b) Målnivå < 3 %.

13. Andel patienter med stadium II–IV som är tumörfria efter primärbehandling (= responsbedömning).

a) Kvalitetsområde: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård.

b) Målnivå > 75 % inom 2 år.

14. Andel patienter med tidig ovarialcancer (stadium I) som genomgått optimal stadieindelning inkluderande lymfkörtelutrymning och systematiska biopsier.

a) Kvalitetsområde:Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård, säker vård.

b) Målnivå > 80 % inom 2 år.

15. Andel primäropererade patienter med epitelial ovarialcancer stadium IIIC.

a) Kvalitetsområde: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård.

b) Målnivå > 60 %.

16. Andel primäropererade patienter med epitelial ovarialcancer stadium IIIC opererade till makroskopisk tumörfrihet.

a) Kvalitetsområde: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård.

b) Målnivå > 50 %.