MENY

Gällande vårdprogram äggstockscancer

Fastställd av Regionala cancercentrum i samverkan 2015-06-04

2. Mål med vårdprogrammet

Det övergripande målet med detta vårdprogram är att utveckla och bedriva en god vård av kvinnor med ovarialcancer. En god vård innefattar att vården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och ges i rimlig tid. Detta innebär att alla patienter med misstänkt eller bekräftad ovarialcancer ska få en likvärdig utredning, behandling och uppföljning, så att variationer mellan regionerna minimeras.

Det nationella vårdprogrammet ska fungera som ett ”paraplyprogram” med principer för handläggning och behandling av ovarialcancer (äggstockscancer) baserat på bästa möjliga evidens. Tillämpningen av dessa principer kan variera regionalt och regleras av regionala vårdprogram eftersom vissa forskningsproblem kan tolkas olika och de regionala förutsättningarna kan variera. Samtidigt är vi skyldiga att bedriva en likvärdig vård varför regionala anpassningar bör motiveras i de regionala vårdprogrammen.

Målnivåer för kvalitetsindikatorer (process- och resultatmått) beskrivs i kapitlet Kvalitetsindikatorer och målnivåer. Ledtiden från symtom till start av behandling är det väsentligaste processmåttet men är inte lätt att få fram. Däremot kan delprocesser definieras och mätas, såsom tiden från start av utredning på grund av misstänkt ovarialcancer till diagnostiskt ingrepp, PAD-svar och start av kirurgisk eller antitumoral behandling. Som generellt mål rekommenderas att ledtiden från misstanke om ovarialcancer till primärkirurgi inte överskrider 4 veckor och att onkologisk behandling inleds inom 28 dagar efter primärkirurgin.

Dessa mål följs upp inom ramen för kvalitetsregisterarbetet och vid revision av vårdprogrammet.