MENY

Gällande vårdprogram icke-epitelial äggstockscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-02-06.

16. Egenvård

Rekommendationer 

  • Patienten bör rekommenderas att avstå från rökning och att vara uppmärksam på sina alkoholvanor. 

16.1. Nationella riktlinjer 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder är användbara även under cancerbehandlingen. De innehåller kunskaps- och beslutsstöd i mötet med patienten och rekommenderar olika typer av rådgivning. 

16.2. Rökning 

Om patienten är rökare bör vårdpersonalen informera om rökningens negativa effekter vid operation och strålbehandling, och hänvisa patienten till rökavvänjning via primärvården eller den specialiserade vården som kan ge hjälp med rökstopp (121-126). 

Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering (kap 15.3) 

16.3. Komplementär och alternativ medicin 

Vårdpersonalen bör informera patienten om att komplementär och alternativ medicin kan påverka effekterna av cancerläkemedel (127, 128). 

16.4. Alkohol 

Vårdpersonalen bör rekommendera patienten att vara uppmärksam på sina alkoholvanor under alla typer av cancerbehandling. Alkohol kan öka risken för komplikationer och biverkningar (129-131). 

Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering (kap 15.4) 

16.5. Fysisk aktivitet 

Vårdpersonalen bör rekommendera patienter som har eller haft cancer vad gäller fysisk aktivitet att följa rekommendationer som gäller för friska individer. Dock bör den fysiska aktiviteten anpassas till den enskilda individens förutsättningar.Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering (kap 15.1)

16.6. Egenvård vid biverkningar relaterat till antitumoral behandling 

Vårdpersonalen bör informera om egenvårdsråd vid biverkningar såsom lymfödem, perifer neuropati, cytostatikautlöst illamående och kräkningar, fatigue, nutrition, alopeci, påverkan på hud och naglar, PPE-hand-fotsyndromet, kognitiv påverkan samt sexuell funktion.

Nationellt vårdprogram äggstockscancer - Rehabilitering, understödjande vård och egenvård (kap 14.4 -14.13) 

16.7. Patientföreningar 

Ung cancer 

Gynsam 

Nätverket mot gynekologisk cancer