MENY

Gällande vårdförlopp livmoderhalscancer

Fastställt av RCC i samverkan 2019-12-10

Introduktion

Syfte med standardiserade vårdförlopp

Syftet med standardiserade vårdförlopp är att alla som utreds för cancermisstanke ska uppleva en välorganiserad, helhetsorienterad professionell vård utan onödig väntetid oavsett var i landet patienten söker vård. Det innebär att samtliga steg i processen och samtliga ledtider är beräknade utifrån vad som är värdeskapande tid ur patientens perspektiv, alltså hur många dagar som krävs för att genomföra optimal handläggning och medicinsk behandling, men utan hänsyn till nuvarande organisation och arbetssätt. Vid implementering ansvarar respektive landsting för att skapa en organisation och resurser som möjliggör genomförande.

Förändringar jämfört med föregående version

Ändringar fastställda 2019-12-10

 • Om livmoderhalscancer: Incidenssiffrorna uppdaterade.
 • Misstanke:
  • Tillägg: synliga förändringar på livmoderhalsen som föranleder misstanke om cancer
  • Förtydliganden kring hur misstanke ska hanteras hos gynekolog resp. inom screeningprogrammet (även under Välgrundad misstanke).
 • Remiss till filterfunktion: Screeninghistorik ska inkluderas om möjligt.
 • Filterfunktion:
  • Förtydliganden kring när SVF ska startas i relation till PAD-svar.
  • Tillägg om att den gynekologiska undersökningen kan omfatta kolposkopi och att biopsi ska skickas med snabbsvar.
 • Remiss till utredning vid välgrundad misstanke: Screeninghistorik ska inkluderas om möjligt, samt kreatinin och Hb.
 • Utredningsförlopp:
  • Stadium IA1 med lymfkärlinväxt (LVSI) eller högmalign histopatologi ska handläggas som stadium ≥ IA2.
  • Val av bilddiagnostisk metod hänvisas till vårdprogrammet.
  • Behandlingsbeslut flyttat från block B till D.
  • Skrivningar kring MDK ändrade för att inkludera fler patienter.
  • Förtydligande av vilken avslutskod som ska användas vid bekräftat stadium IA1.
 • Ledtider för nationell uppföljning: Tiderna förlängda med 7 kalenderdagar för att möjliggöra behandlingsbeslut efter MDK.
 • Arbetsgruppen uppdaterad
 • Flödesschemat uppdaterat utifrån ovanstående ändringar.
 • Layout och standardtexter följer senaste mallen.

Om livmoderhalscancer

Det standardiserade vårdförloppet omfattar diagnosen C53.0-9. Cancer in situ omfattas inte. Personer som diagnostiseras med dysplasi utreds inom screeningprogrammet och omfattas alltså inte heller. 

Patienter som har koniserats inom screeningprogrammet och diagnostiserats med stadium IA1 uppfyller kriterierna för välgrundad misstanke och ska remitteras till utredning inom det standardiserade vårdförloppet. Utredningen inleds med eftergranskning av PAD. Om stadium IA1 bekräftas avslutas det standardiserade vårdförloppet. Uppföljning och eventuella vidare åtgärder sker då utanför det standardiserade vårdförloppet. Detta motsvarar cirka 20 procent av patienterna.

Varje år diagnostiseras 450500 patienter med livmoderhalscancer. Medelåldern är cirka 50 år med stor spridning mellan åldrarna. Cirka 90 procent av patienterna behandlas med strålning eller kirurgi med kurativ intention. Femårsöverlevnaden är cirka 73 procent (2014).

Flödesschema för vårdförloppet