Ledtider i realtid livmoderkroppscancer

I Stockholms läns landsting kan du jämföra ledtider nära nog i realtid på sjukhusnivå. Data kommer ur befintliga vårdadministrativa system och är ett komplement till kvalitetsregistrens rapporter och öppna jämförelser. 

Ledtidsmätningen omfattar endast nyinsjuknade patienter som är hemmahörande i SLL. Patient som inte registrerats för livmoderkroppscancer under föregående tre år betraktas som nyinsjuknad.

Livmoderkroppscancer (corpuscancer/ endometriecancer) uppstår i slemhinnan i livmodern.

Medianledtid från diagnos till operation för Stockholms läns landsting (alla sjukhus) 

2014 - 2017 till och med november

 

Det nationella vårdprogrammet för endometriecancer ställer krav på utredning och kirurgi. Den tid som rekommenderas från diagnos till operation är 35 dagar. Detta mått motsvarar vad som redovisas i ovanstående diagram.

Endometriecancer är en av diagnoserna i den nationella satsningen på standardiserade vårdförlopp vilken har som ett primärt mål att minska patienternas väntetid på utredning och behandling. Där skärps kraven på ledtider ytterligare och den ledtid som rekommenderas är 32 dagar från välgrundad misstanke till operation.

Av diagrammet framgår att det har funnits en trend mot minskade ledtider men mot slutet av 2016. I början av 2017 har ledtiderna blivit längre. Enligt ledningen för tumörkirurgin vid Karolinska Solna (ensamutförare av denna behandling) har detta främst sin orsak i brist på operationssjuksköterskor.

2015 - 2017 till och med november

I detta diagram jämför vi ledtiderna under de senaste månaderna med motsvarande period föregående år. Det ger oss en aktuell bild av hur ledtiderna utvecklas över tid. 

 

Medianledtid från diagnos till operation per grupp avseende inkomst och utbildning

2017 till och med november

2016

2015 

Ingen skillnad ses mellan grupperna som är uppdelade efter socioekonomisk grupp, enligt denna uppdelning som bygger på i vilket område patienten bor. Detta är glädjande eftersom en jämlik vård är en fokusfråga för RCC.

Om mosaicgrupperna 

Mosaicgrupp 1: Högst inkomst och utbildning
Mosaicgrupp 2: Medelinkomst och medelutbildning
Mosaicgrupp 3: Lägst inkomst och utbildning

Faktaägare: Roger Henriksson

Sidan uppdaterad: 5 december 2017