MENY

Gällande vårdprogram tumörer i hjärna och ryggmärg

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-05-07

17. Uppföljning

17.1 Högmaligna gliom (grad III–IV)

Patienten genomgår MR-uppföljning enligt följande:

  • pre- och postoperativt (det senare efter resektion)
  • före strålbehandling.

Under cytostatikabehandling: MR kan övervägas i samband med tredje cykeln temozolomid, samt bör göras vid ökade symtom. MR bör också göras i samband med avslutande av cytostatikabehandling.

Efter avslutad behandling följs patienten med MR initialt var tredje månad samt vid ökade symtom om ytterligare onkologisk behandling bedöms aktuell. Så småningom utglesning av kontroller efter individuell bedömning. 

Vid förnyad cytostatikabehandling följs patienten med MR cirka var tredje månad. 

17.2 Lågmaligna gliom (grad II)

Vid radiologiskt upptäckt tumör, t.ex. en passant, eller om förändringen är oklar och man väljer att inte omedelbart gå vidare med kirurgi följs patienten med MR, initialt var 3–6:e månad samt vid ökade symtom. Undersökningarna kan efter hand glesas ut till var 6:e månad eller högst var 12:e månad efter individuell bedömning.

Vid beslut om kirurgi genomgår patienten MR pre- och postoperativt (det senare efter resektion).

Vid beslut om omedelbar postoperativ behandling, eller vid senare beslut om onkologisk behandling görs MR 3 månader efter strålbehandling eller var 3:e månad under cytostatikabehandling.

Efter onkologisk behandling, eller om ingen postoperativ behandling ges, följs patienten med MR var 3–6:e månad initialt, vilket glesas ut till var 6–12:e månad efter individuell bedömning. MR görs också vid nytillkomna eller ökade symtom.

Uppföljningen av patienter med gliom (grad II–IV) ska vara livslång och skötas av specialist, då risken för recidiv kvarstår livet ut. Behov av MR bedöms dock individuellt.