Nationellt vårdprogram malignt melanom

Det nationella vårdprogrammet omfattar alla patienter med melanom i olika skeden av sjukdomen och inkluderar melanom i huden, ögat och slemhinnorna (så kallade mukosala melanom). Vårdprogrammet innehåller också rekommendationer för handläggningen av melanom hos gravida och barn < 8 år. Det första nationella vårdprogrammet för malignt melanom togs fram 2013. Den senaste reviderade versionen av vårdprogrammet fastställdes i maj 2018.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Samtliga bilagor är uppdaterade i maj 2018.

Bilaga 1 Familjärt melanom (pdf)
Bilaga 2 Kliniska fall med dermatoskopi (pdf)
Bilaga 3 Melanom hos äldre (pdf)
Bilaga 4 Mukosala melanom (pdf)
Bilaga 5 Ögonmelanom (pdf)
Bilaga 6 Kvalitetsbilaga för patologi - KVAST (pdf)

Den senast reviderade versionen av vårdprogrammet innehåller bland annat följande förändringar:

  • Evidensgraderingen har ändrats till GRADE.
  • Stadieindelningen har uppdaterats avseende samtliga delar inom TNM.
  • Rekommendationen avseende att avstå lymfkörtelutrymning vid sentinel node positivt stadium III melanom har reviderats baserat på nya studiedata.
  • Kapitlet om systemisk onkologisk behandling har uppdaterats avseende adjuvant systemisk behandling och behandling vid CNS metastaserat melanom.
  • SVF för hudmelanom reviderades hösten 2017 utifrån de ändringar som tillkommit inom vårdprogrammet.
  • Uppdaterade bilagor: Ögonmelanom, Mukosala melanom, Handläggning av familjärt melanom.
  • Ett fördjupningskapitel om radiologisk diagnostik har tillkommit.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum sydöst.

Faktaägare: Hanna Eriksson
Ansvarig redaktör: Linda Carlén-Hallström
Gemensam information uppdaterad: 16 juni 2018