Lung- och lungsäckscancer

I Sverige drabbas cirka 3 800 personer av lungcancer varje år. Sjukdomen har de senaste decennierna minskat bland män och ökat bland kvinnor. I dag får lika många kvinnor som män lungcancer. De flesta patienterna är 69 år eller äldre. Färre än fem procent är under 50 år vid diagnos.

Den totala femåröverlevnaden för lungcancer är 16 procent. Omkring 3500 personer dör i lungcancer som är den cancerformen som tar flest liv i Sverige.

Lungcancer delas in i två huvudgrupper, icke småcellig respektive småcellig lungcancer. Den icke småcelliga utgör cirka 80 procent och den småcelliga cirka 15 procent.

Dagens lungcancerpatienter omhändertas med bättre diagnos- och behandlingsmetoder. Patienter med icke småcellig lungcancer erbjuds helt nya behandlingar med bland annat EGFR-tyrosinkinashämmare, ALK-hämmare och antikropp mot blodkärlstillväxtfaktorn VEGF. Idag finns det möjlighet för EGFR-testning på alla sjukhus i Sverige.  


Regionalt innehåll


Regionala processledare

Gunnar Wagenius

överläkare

RCC Stockholm - Gotland

Carina Nuse

kontaktsjuksköterska

RCC Stockholm - Gotland

Marie Svensson

samordnande kontaktsjuksköterska

RCC Stockholm - Gotland

 


Faktaägare: Gunnar Wagenius, onkolog, Radiumhemmet, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Ansvarig redaktör: Jana Howe
Gemensam information uppdaterad: 16 oktober 2017

Regional information uppdaterad: 17 oktober 2017

Regionalt