Patientöversikt lungcancer

Patientöversikt på INCA-plattformen (IPÖ) för lungcancer möjliggör insamling och visualisering av uppgifter om den enskilde patientens vård och behandling. Informationen i patientöversikten kan även användas för utveckling av vården, inom forskning och som beslutsunderlag för att främja jämlik vård.

Så används patientöversikten

En patientöversikt är ett IT-stöd som används för att samla in ett flertal viktiga uppgifter om varje cancerpatient. Informationen sammanställs och visualiseras på ett överskådligt sätt, och används tillsammans med patientjournalen i samband med vårdens kontakt med patienten. Det ger snabbt en översikt av patientens historik och situation.

Patientöversikter i cancervården

Patientöversiktens delar

Patientöversikterna är uppbyggd med olika moduler. Modulerna visas som flikar i systemet. Vissa flikar är tillgängliga i samtliga diagnosers patientöversikt, medans andra endast är tillgängliga för en specifik diagnos.

Följande flikar är tillgängliga för lungcancer

Översikt: Här visas en sammanfattning av informationen från de andra flikarna. I den grafiska delen av översikten visas datum för viktiga händelser och undersökningar längs en tidslinje.

Kontakt: Här registreras alla kontakter med patienten (primär behandling, recidiv, responsbedömning, kontroll)

Studier: Om patienten deltar i en studie registreras det i denna flik.

Kirurgi: Här registreras uppgifter om genomförda operationer.

Strålbehandling: Här registreras givna strålbehandlingar.

Läkemedel: Här registreras patientens läkemedelsbehandlingar, samt om de har satts ut, även utsättningsorsak.

Läkemedelsbiverkan: Här registreras information om patientens biverkningar. Biverkningarna kopplas till givna regimer eller läkemedel.

Inställningar/Urval: Här anges om registrering av patientens behandlingar är komplett eller ej.

Basdata: Här visas uppgifter från det lokala vårddokumentationsregistret. Observera att information som visas under Basdata inte kan ändras.

Datarättigheter: Här görs inställningar om användarens vårdrelation till patienten och om huruvida patienten har samtyckt till sammanhållen journalföring.

Utveckling, test och införande

Utvecklingen av patientöversikten för lungcancer drivs av en nationell arbetsgrupp, som leds av Gunnar Wagenius, onkolog på Nya Karolinska sjukhuset i Stockholm. Arbetsgruppen ansvarar för att ta fram kravspecifikation för patientöversikten, med utgångspunkt i den generiska modellen.

Under 2020 pågår uppstart och implementering av patientöversikt lungcancer. Är du intresserad av att veta mer eller få möjlighet att använda patientöversikten på din klinik kan du kontakta koordinatorn för lungcancer, Maria Flink.