MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram matstrups- och magsäckscancer

Det nationella vårdprogrammet för matstrups- och magsäckscancer fastställdes 2017 av Regionala cancercentrum i samverkan.

Gällande vårdprogram på webben
Gällande vårdprogram (pdf)

Den senast reviderade versionen av vårdprogrammet innehåller bland annat följande förändringar:

  • Rubriksättningen har ändrats för att strukturen ska likna den i det standardiserade vårdförloppet.
  • Ett mer omfattande kapitel kring omvårdnad och understödjande vård har tillkommit.
  • Kapitlet om uppföljning och rehabilitering har genomgått en större omarbetning.
  • Samtliga texter har reviderats och fakta har uppdaterats..
 

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum norr.

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats. NT-rådet är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner, som har mandat att ge rekommendationer till regionerna om användning av nya läkemedel.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Nutritionsomhändertagande vid matstrups- och magsäckscancer

En sammanställning av nutritionsbehandling vid matstrups- och magsäckscancer - Nätverket för dietister inom Övre GI cancervård i Uppsala-Örebroregionen.


Faktaägare: Mikael Hermansson, kirurg, Skånes Universitetssjukhus, Lund
Gemensam information uppdaterad: 16 september 2019