Till regionspecifikt innehåll

Prostatacancer

I Sverige diagnostiseras cirka 10 000 män varje år. Sjukdomen drabbar framför allt äldre män – cirka hälften är över 70 år och sjukdomen är mycket ovanlig före 50 års ålder.

Risken att avlida av prostatacancer är starkt beroende på cancerns utbredning och hur aggressiv den är. Den relativa 5-årsöverlevnaden är drygt 90 procent.

Prostatacancer indelas i lågriskcancer, mellanriskcancer, högriskcancer och fjärrmetastaserad cancer. Grupperna fördelas enligt följande:

 • Lågrisk: 26 procent
 • Mellanrisk: 34 procent
 • Högrisk: 28 procent
 • Fjärrmetastaserad: 12 procent

PSA-testning minskar dödligheten i prostatacancer men leder till att vissa män behandlas i onödan, med minskad livskvalitet som följd. Aktiv monitorering innebär att man följer män med lågrisktumörer för att senare behandla de män vars cancer tillväxer. Denna behandling tillämpas allt mer och är standard vid mycket lågrisktumörer.

Multidisciplinär konferens (MDK) för män med högrisk prostatacancer införs i hela landet.

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Om prostatacancer i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdsregionen, 2019–2021, har en bilaga om prostatacancer.

Bilaga 2U Regional cancerplan prostatacancer (pdf)

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Cancerplanens regionala fokusområden under 2020 för prostatacancer

Regionala processledare

Stefan Carlsson

överläkare

RCC Stockholm Gotland

Marie Hjälm Eriksson

överläkare

RCC Stockholm Gotland

Anna Hägglund

samordnande kontaktsjuksköterska

RCC Stockholm Gotland

Regionala patientprocessledare

Olof Ståhl

regional patientprocessledare prostata

Skånes universitetssjukhus, Lund

Göran Ahlgren

regional patientprocessledare prostata,

Skånes universitetssjukhus

Aktuellt arbete

Under 2020 arbetar vi bland annat med:

 • Implementering av det nya nationella vårdprogrammet för prostatacancer.

 • Under 2019 har den nationella e-PROM-enkäten införts i sydöstra sjukvårdsregionen. Det innebär att alla män som får botande behandling fyller i uppgifter om kontinens och potens innan och efter avslutad behandling. Tyvärr är svarsfrekvenserna låga och det pågår ett arbete för att förbättra detta.

 • Prostatacancerdiagnostiken har förändrats efter att magnetkamera har införts som standard. Arbete pågår för att förverkliga detta  i regionen.

Regionala processledare

David Robinsson

urolog

Region Jönköpings län

 

Mats Andén

onkolog

Region Kalmar län

Prostatacancer i Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro organiserar både en regional vårdprocessgrupp och ett regionalt sjuksköterskenätverk inom prostatacancer.

Läs mer via länkarna nedan.

Regional vårdprocessgrupp

Regionalt sjuksköterskenätverk

Regional vårdprocess prostatacancer

Vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter med prostatacancer.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med:

 • Ökad samverkan mellan klinikerna genom regelbundna träffar med de som arbetar med prostatacancer i regionen och patientrepresentanter.

Anmälan till multidisciplinär konferens

Regionala processägare

porträtt

Ingela Franck Lissbrant

onkolog, regional processägare prostatacancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Regionalt stödteam

porträtt

Anna Karevi Verdoes

enhetschef vårdutveckling

RCC Väst

 

porträtt

Lars-Göran Lindesjö

administrativ koordinator

RCC Väst

porträtt

Statistiker

RCC Väst

Patient- och närståendeföreträdare

Anders Hansson

Patient/närståendeföreträdare

 

Inge Nilsson

Patient/närståendeföreträdare

Prostatacancerförbundet