Prostatacancer

I Sverige diagnostiseras cirka 10 000 män varje år. Sjukdomen drabbar framför allt äldre män – cirka hälften är över 70 år och sjukdomen är mycket ovanlig före 50 års ålder.

Risken att avlida av prostatacancer är starkt beroende på cancerns utbredning och hur aggressiv den är. Den relativa 5-årsöverlevnaden är drygt 90 procent.

Prostatacancer indelas i lågriskcancer, intermediärriskcancer, högriskcancer och metastaserad cancer. Grupperna fördelas på cirka 28 procent, 32 procent 20 procent respektive 20 procent.

PSA-testning minskar dödligheten i prostatacancer men leder till att vissa män behandlas i onödan, med minskad livskvalitet som följd. Aktiv monitorering innebär att man följer män med lågrisktumörer för att senare behandla de män vars cancer tillväxer. Denna behandling tillämpas allt mer och är standard vid mycket lågrisktumörer.

Multidisciplinär konferens (MDK) för män med högrisk prostatacancer införs nu i hela landet.

Organiserad PSA-testning

RCC har i uppdrag att ta fram ett förslag till hur PSA-testningen kan bli mer jämlik och bättre organiserad. Ett förslag har tagits fram och publiceras här för remissynpunkter. Mer information om bakgrunden till uppdraget finns i dokumentets inledning. Synpunkterna ska skickas senast den 30 september till: info@cancercentrum.se 

Organiserad PSA-testning, remissversion (pdf)

Den 8 oktober arrangeras en workshop för att diskutera förslaget och för att initiera landstingens arbete med förstudier kring organisering av PSA-testning.

Inbjudan, program och anmälan till workshop (pdf)

Läs vidare

Projekt för organiserad PSA-testning får finansiering


Regionalt innehåll


Regionala processledare

Stefan Carlsson

överläkare

RCC Stockholm-Gotland

Marie Hjälm Eriksson

överläkare

RCC Stockholm-Gotland

Anna Hägglund

samordnande kontaktsjuksköterska

RCC Stockholm-Gotland

 


Faktaägare: Pär Stattin, urologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund
Gemensam information uppdaterad: 9 oktober 2018

Regional information uppdaterad: 9 oktober 2018

Regionalt