MENY

Gällande vårdprogram skelett- och mjukdelssarkom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-11-22

9. Multidisciplinär konferens

Rekommendationer

  • En multidisciplinär konferens (MDK) bör finnas på alla sarkomcentrum och hållas vid fasta tider varje vecka.
  • Vid MDK deltar specialister inom onkologi, ortopedi, radiologi och patologi samt kontaktsjuksköterska. Specialister från andra verksamheter kallas vid behov, till exempel specialister inom bukkirurgi, gynekologi, thoraxkirurgi, kärlkirurgi, plastikkirurgi, öron-näsa-halskirurgi, handkirurgi och urologi. 
  • MDK bör vara öppen för remitterande kliniker i regionen. 

MDK:n är central för bedömningen av sarkompatientens utredning och behandling (23, 31, 32). Den är dessutom av vikt för bedömningen av misstänkta sarkomfynd gjorda vid radiologiska undersökningar inom sjukvårdsregionen. En viktig funktion av MDK:n är möjligheten att korrelera vävnads- och bilddiagnostik, i synnerhet för misstänkta skelettsarkom. 

Patienter ska diskuteras vid MDK i samband med 

  • diagnostik
  • beslut om behandlingsrekommendation 
  • misstanke om sena behandlingskomplikationer eller tumörrecidiv. 

I recidivsituationen finns evidens för att vissa patienter gagnas av aggressiv kirurgisk behandling varför det är av största vikt att de diskuteras vid MDK (33, 34).

MDK fyller vidare en viktig funktion i utvecklingsarbetet av sarkomvården samt som utbildningsforum för ST-läkare, randande specialister, gästande läkare samt sjuksköterskor. 

Utöver MDK finns ett skandinaviskt samarbete kring de patienter som bedöms som aktuella för särskilt komplex eller avancerad kirurgi. Samarbetet har varit aktivt sedan 2010 och kan utgöra ett stöd vid särskilt svårbedömda situationer.

MDK:s beslut och eventuella diskussioner om behandlingsalternativ bör dokumenteras tydligt.