Tjock- och ändtarmscancer

Tjock- och ändtarmscancer (kolorektal cancer) är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Varje år drabbas cirka 4 100 personer av tjocktarmscancer och 2 100 av ändtarmscancer. De flesta av dem som insjuknar, 75 procent, är över 65 år och omkring fem procent är under 50 års ålder.

Tjocktarmscancer är lika vanligt hos män som hos kvinnor medan ändtarmscancer är något vanligare hos män.

Femårsöverlevnaden har förbättrats för både tjocktarms- och ändtarmscancer under de senaste decennierna.

För patienter diagnosticerade med tjocktarmscancer 2005  2009 var femårsöverlevnaden 61 procent för män och 65 procent för kvinnor. Motsvarande för ändtarmscancer var 61 procent för män och 64 procent för kvinnor.


Regionalt innehåll


Tarmcancerscreening

Läs mer om tarmcancerscreening för invånare i Stockholms läns landsting och region Gotland. 

Min vårdplan

Under 2015 implementerade vi Min vårdplan till alla patienter med kolorektalcancer i regionen. Vi har med hjälp av de multidisciplinära teamen författat stora mängder patientinformation som ska hjälpa patienterna att känna sig välinformerade och få möjlighet till aktivt deltagande i sin behandling. I vårdplanen ingår också Rehabiliteringsplan. Se dokumentet vid rubriken Stöd vid information.

SVF

Standardiserade vårdförlopp (SVF) infördes för kolorektalcancer den 1 april 2016 och detta leder sannolikt till både kortare väntetider och högre kvalitet på det multidisciplinära teamarbetet, eftersom SVF förutsätter ett nära samarbete mellan olika funktioner i vårdprocessen.

Bäckencancerrehabcentrum (BCRC)

De medicinska resultaten av behandling av kolorektalcancer i vår region är bra. Det finns dock utrymme för förbättring vad gäller rehabilitering. Det saknas ett samlat grepp kring en del specifika problem patienter som har behandlats för bäckencancer lider av, till exempel besvär med avföring, urin samt även problem med sexualitet. De patientinformationer som finns i IVPn innehåller mycket information kring detta.

2016 startade även Bäckencancerrehabcentrum (BCRC) inom ramen för Centrum för Cancerrehabilitering (CCR) under SLSO på Sabbatsberg. På BCRC arbetar stomiterapeut/tarmterapeut/uroterapeut och andra specialistsjuksköterskor, kolorektalkirurg/proktolog, gynekolog, sexolog, kurator, psykolog, onkolog med flera tillsammans för att gemensamt adressera de problem patienterna har.

BCRC är ett kunskapscentrum som samlar den kompetens som finns inom området så att alla patienter kan erbjudas en optimerad och jämlik rehabilitering för sina bäckencancerrelaterade symptom.

  • Se separat dokument om detta här

Regionala processledare

Annika Sjövall

kirurg

RCC Stockholm-Gotland

Lena Söderqvist

samordnande kontaktsjusköterska

RCC Stockholm-Gotland

 


Faktaägare: Ingvar Syk, kirurg, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 7 augusti 2017

Regional faktaägare: Annika Sjövall, överläkare, RCC Stockholm - Gotland
Regional information uppdaterad: 18 oktober 2017

Regionalt