Till regionspecifikt innehåll

Tjock- och ändtarmscancer

Tjock- och ändtarmscancer (kolorektal cancer) är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Varje år drabbas över 4 700 personer av tjocktarmscancer och omkring 2 100 av ändtarmscancer. Medelåldern på dem som insjuknar i cancerformerna ligger på 72 respektive 70 år. Endast fem procent är under 50 år.

Tjocktarmscancer är lika vanligt hos män som hos kvinnor medan ändtarmscancer är vanligare hos män.

Femårsöverlevnaden har förbättrats för både tjocktarms- och ändtarmscancer under de senaste decennierna.

Den relativa överlevnaden (i jämförelse med befolkningen i Sverige) för tjocktarmscancer är ca 68 procent, fem år efter diagnos. Motsvarande siffra för ändtarmscancer är 69 procent.

Ta gärna del av årsrapporter från kvalitetsregistret:

Rapporter från kvalitetsregistret för tjock- och ändtarmscancer

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Om tjock- och ändtarmscancer i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdsregionen, 2019–2021, har en bilaga om tjock- och ändtarmscancer.

Bilaga 2K Regional cancerplan tjock- och ändtarmscancer (pdf)

Tarmcancerscreening

Läs mer om tarmcancerscreening för invånare i Stockholms läns landsting och region Gotland. 

Min vårdplan

Under 2015 implementerade vi Min vårdplan till alla patienter med kolorektalcancer i regionen. Vi har med hjälp av de multidisciplinära teamen författat stora mängder patientinformation som ska hjälpa patienterna att känna sig välinformerade och få möjlighet till aktivt deltagande i sin behandling. I vårdplanen ingår också Rehabiliteringsplan.

Min vårdplan tjock- och ändtarmscancer

SVF

Standardiserade vårdförlopp (SVF) infördes för kolorektalcancer den 1 april 2016 och detta leder sannolikt till både kortare väntetider och högre kvalitet på det multidisciplinära teamarbetet, eftersom SVF förutsätter ett nära samarbete mellan olika funktioner i vårdprocessen.

Se ledtider i realtid för kolorektalcancer

Bäckencancerrehabcentrum (BCRC)

De medicinska resultaten av behandling av kolorektalcancer i vår region är bra. Det finns dock utrymme för förbättring vad gäller rehabilitering. Det saknas ett samlat grepp kring en del specifika problem patienter som har behandlats för bäckencancer lider av, till exempel besvär med avföring, urin samt även problem med sexualitet. De patientinformationer som finns i MVPn innehåller mycket information kring detta.

2016 startade även Bäckencancerrehabcentrum (BCRC) inom ramen för Centrum för Cancerrehabilitering (CCR) under SLSO på Sabbatsberg. På BCRC arbetar stomiterapeut/tarmterapeut/uroterapeut och andra specialistsjuksköterskor, kolorektalkirurg/proktolog, gynekolog, sexolog, kurator, psykolog, onkolog med flera tillsammans för att gemensamt adressera de problem patienterna har.

BCRC är ett kunskapscentrum som samlar den kompetens som finns inom området så att alla patienter kan erbjudas en optimerad och jämlik rehabilitering för sina bäckencancerrelaterade symptom.

  • Se separat dokument om detta här

Årliga rapporter bäckencancerrehabilitering:

Projektrapport Bäckencancerrehabilitering RCC Stockholm Gotland 2018 (pdf, nytt fönster)
Projektrapport Bäckencancerrehabilitering RCC Stockholm Gotland 2017 (pdf, nytt fönster)
Projektrapport Bäckencancerrehabilitering RCC Stockholm Gotland 2016 (pdf, nytt fönster)

Regionala processledare

Annika Sjövall

kirurg

RCC Stockholm Gotland

Lena Söderqvist

samordnande kontaktsjuksköterska

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

Regionala patientprocessledare

Birger Pålsson

kirurg

Centrallasarettet Växjö

Jakob Eberhard

onkolog

Skånes Universitetssjukhus

Sydöstra sjukvårdsregionens riktlinjer för onkologisk
behandling av kolorektalcancer

GOSÖ 2017-08-29 Kolorektal.pdf

Regional processledare

Mats Persborn

överläkare

Region Jönköpings län

Regional vårdprocess tjock- och ändtarmscancer

Vårdprocessen arbetar för att förbättra upptäckt, behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter med tjock- och ändtarmscancer.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

  • Uppföljning av införandet av standardiserat vårdförlopp.  
  • Dialogturné på samtliga sjukhus. 
  • Införande av strukturerade svarsmallar för PAD-svar och röntgenutredning. Framtagning och införande av strukturerad operationsberättelse. 

Regionala processägare

porträtt

Dan Asplund

regional processägare tjock- och ändtarmscancer, kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

porträtt

Susanne Ottosson

regional processägare anal-, tjock- och ändtarmscancer, onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Mattias Prytz

regional processägare anal-, tjock- och ändtarmscancer, kirurg

Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL), Trollhättan

porträtt

Andreas Pischel

regional processägare tarmcancerscreening, gastroenterolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Regionalt stödteam

porträtt

Malin Samuelsson

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Lars-Göran Lindesjö

registeradministratör

RCC Väst

Statistiker

Regional support, RCC Väst

Patient- och närståenderepresentant

porträtt

Mia Boqvist Olsson

patient- och närståendeföreträdare