MENY

Gällande vårdförlopp njurcancer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2016-12-14

Indikatorer för uppföljning av standardiserat vårdförlopp

Ledtider för nationell uppföljning

Följande ledtider används för nationell uppföljning av det standardiserade vårdförloppet.

Patientgrupp

Från

Till

Tid  

Basutredning

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling

27 kalenderdagar

Utökad utredning*

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling

41 kalenderdagar

Icke tumörspecifik, palliativ, symtom-lindrande behandling

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling/kliniskt behandlingsbeslut

Senast i samband med ovanstående tider

*Utökad utredning omfattar block B.

Ovanstående ledtider gäller såväl kurativ som palliativ tumörspecifik behandling.

Start av första behandling kan innebära läkemedelsbehandling, strålbehandling, kirurgi, symtomlindrande behandling eller beslut om exspektans.

Ingående ledtider

Ledtiderna för nationell uppföljning bedöms förutsätta följande ingående ledtider. Syftet med sammanställningen är att göra processen överskådlig, men landstingen har endast i uppgift att följa den ledtid som anges under Ledtider för nationell uppföljning.

Från

Till

Tid  

Remissbeslut bilddiagnostik, vid misstanke

Remissankomst bilddiagnostik (filterfunktion)

1 kalenderdag

Remissankomst bilddiagnostik (filterfunktion)

Svar till remittenten

14 kalenderdagar

Svar till remittenten

Information till patienten samt
beslut välgrundad misstanke

6 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke – remiss mottagen i specialiserad vård

3 kalenderdagar

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

Första besök i specialiserad vård (block A)

10 kalenderdagar

Basutredning: Första besök i specialiserad vård (block A)

eller

Utökad utredning*: Första besök i specialiserad vård (block A)

Start av första behandling

14 kalenderdagar

 

 

28 kalenderdagar

Operation

PAD-svar till patienten

14 kalenderdagar

*Utökad utredning omfattar block B.

Indikatorer för nationell uppföljning

Följande indikatorer används för uppföljningen av det standardiserade vårdförloppet:

Indikator

Antal remisser (vårdbegäran) från primärvård respektive specialiserad vård som märkts med ”standardiserat vårdförlopp för njurcancer”

Andel patienter av de som anmälts till standardiserat vårdförlopp som fått diagnosen njurcancer

Andel patienter av de som fått diagnosen njurcancer som anmälts till standardiserat vårdförlopp

Indikatorer för kvalitet

Patienternas upplevelse av att utredas enligt standardiserat vårdförlopp kommer att följas och utvärderas genom PREM-enkäter.

Följande indikatorer används för uppföljningen av vårdkvaliteten enligt det nationella vårdprogrammet:

Indikator

Målvärde

Täckningsgrad för primärregistreringen

≥ 99 procent

CT-thorax används för adekvat stadieindelning (ersätter lungröntgen) vid primärutredning

> 90 procent av fallen

Patienter med små njurtumörer (≤ 4 cm) opereras med nefronsparande teknik

> 80 procent av patienterna

Patienter med T2-tumörer opereras med laparoskopisk teknik

> 50 procent av patienterna

Patienter opereras på sjukhus med mer än 25 njurcanceroperationer per år

> 90 procent av patienterna

Patienter med metastaserad njurcancer som behandlas med målriktade läkemedel ingår i studie eller redovisas i kvalitetsregistret

> 50 procent av patienterna

Njurcancerpatienter erbjuds kontaktsjuksköterska

100 procent av patienterna