MENY

Ledtider i realtid för urinblåsecancer

I Stockholms läns landsting kan du jämföra ledtider nära nog i realtid på sjukhusnivå. Data kommer ur befintliga vårdadministrativa system och är ett komplement till kvalitetsregistrens rapporter och öppna jämförelser.

Metoden mäter ledtiden mellan datum för första besök med huvuddiagnos urinblåsecancer alternativt tumör av osäker eller okänd natur i urinblåsan och första operation. Populationen utgörs av nyinsjuknade folkbokförda i Stockholms läns landsting (SLL). Patient som inte registrerats för urinblåsecancer under föregående tre år betraktas som nyinsjuknad.

Patienterna per månad blir ganska få varför kurvorna blir ostadiga och kan variera kraftigt från månad till månad.

Medianledtid från diagnos till operation för Stockholms läns landsting (alla sjukhus)

Mediantiden från diagnosen misstänkt tumör i urinblåsan till operation har sedan 2012 legat i kring 22 dagar. Regionalt cancercentrums satsning på standardiserade vårdförlopp för urinblåsecancer initierades i oktober 2015. Man ser här ett tydligt trendbrott mot kortare utredningstider. Målsättningen är att dessa skall kortas ned till 9-12 dagar (med eller utan blodförtunnande behandling).

2015 - 2018 till och med oktoberMedianledtid från diagnos till operation för Stockholms läns landsting (alla sjukhus)

Ledtider från diagnos till operation för respektive sjukhus i Stockholms län

Av statistiska skäl är endast de större vårdgivarna medtagna. 

I detta diagram jämför vi ledtiderna under de senaste månaderna med motsvarande period föregående år. Det ger oss en aktuell bild av hur ledtiderna utvecklas över tid. 

2016 - 2018 till och med oktoberLedtider från diagnos till operation för respektive sjukhus i Stockholms län

Medianledtid från diagnos till operation per grupp avseende inkomst och utbildning 

Det finns inga statistiskt säkra skillnader mellan de olika socioekonomiska grupperna i ledtid mellan diagnos av misstänkt blåscancer och operation under 2014 och 2015.

2018 till och med oktober

Medianledtid från diagnos till operation per grupp avseende inkomst och utbildning

2017

2016

 

Om mosaicgrupperna

Mosaicgrupp 1: Hög inkomst och utbildning
Mosaicgrupp 2: Medelinkomst och medelutbildning
Mosaicgrupp 3: Låg inkomst och utbildning

 

Ledtider per månad för kvinnor respektive män

Det finns inga statistiskt säkra skillnader mellan kvinnor och män i ledtid mellan diagnos av misstänkt blåscancer och operation under 2014 och 2015. 

2018 till och med oktober

Ledtider per månad för kvinnor respektive män

2017

2016

K = Kvinnor
M = Män

 

Kontakt

porträtt

Roger Henriksson

onkolog, professor, överläkare

RCC Stockholm-Gotland

Göran Lord

Statistik och mätningar

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Fredrik Levin

processledare

RCC Stockholm-Gotland


Faktaägare: Fredrik Levin, processledare urinblåse- och urinvägscancer, RCC Stockholm - Gotland

Sidan uppdaterad: 13 november 2018