Till regionspecifikt innehåll

Kontaktsjuksköterska

Kontaktsjuksköterskan har det övergripande ansvaret för patient och närstående genom hela vårdkedjan. I uppdraget ingår att vara särskilt tillgänglig, att informera om kommande steg i vård och behandlingen, att ge stöd vid normala krisreaktioner och att förmedla kontakter med andra yrkesgrupper.

Enligt den nationella cancerstrategin från 2009, ska alla patienter med cancer erbjudas en fast kontaktperson vid den cancervårdande kliniken. Syftet är att förbättra information och kommunikation mellan patient och vårdenhet, att skapa tillgänglighet, kontinuitet och trygghet samt att stärka patientens möjligheter till att vara delaktig i den egna vården.

Nationell cancerstrategi

Kontaktsjuksköterskans uppdrag

RCC i samverkan har fastställt en nationell beskrivning av kontaktsjuksköterskans uppdrag.

Enligt denna beskrivning ska kontaktsjuksköterskan:

 • vara tydligt namngiven för patienten.
 • vara speciellt tillgänglig för patienten eller kunna hänvisa till annan kontakt.
 • informera om kommande steg i vårdprocessen.
 • göra evidensbaserade bedömningar av patientens behov och vidta åtgärder, antingen själv eller förmedla kontakt med andra yrkesgrupper, samt följa upp insatta åtgärder.
 • ansvara för att en individuell skriftlig vårdplan, Min vårdplan, upprättas.
 • ge stöd till patient och närstående vid normal krisreaktion.
 • säkerställa patientens delaktighet och inflytande i sin egen vård.
 • aktivt bevaka ledtider i samverkan med SVF-koordinator.
 • genomföra aktiva överlämningar vid byte av ansvarig vårdgivare.
 • delta i multidisciplinära ronder/möten.

Kontaktsjuksköterskans uppdrag (pdf, öppnas i nytt fönster)

Utifrån uppdragsbeskrivningen ska kontaktsjuksköterskan ha ett tydligt skriftligt uppdrag. Varje verksamhet ska förtydliga hur kontaktsjuksköterskans uppdrag ska uppfyllas utifrån respektive patientprocess och som en del i en jämlik och god cancervård.

Att patienten har erbjudits en kontaktsjuksköterska och att Min vårdplan har upprättats ska journalföras och registreras i aktuellt nationellt kvalitetsregister.

Nationella kvalitetsregister cancer

Patientlagen ger patienten en lagstadgad rätt till fast vårdkontakt.

Patientlagen

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Skriftligt uppdrag för kontaktsjuksköterska

Mall för skriftligt uppdrag för kontaktsjuksköterskor i norra regionen 2017 (pdf)

Kontaktsjuksköterska i norra regionen

I varje region inom RCC Norrs område, finns nätverk för kontaktsjuksköterskor. RCC Norr anordnar årligen en regional nätverksträff för kontaktsjuksköterskor i norra sjukvårdsregionen. Nyhetsbrev skickas ut fyra gånger per år. 

Kontaktperson i regionalt nätverk för kontaktsjuksköterskor

Norrbotten: Vakant

Västerbotten Lena Svensson

Västernorrland: Vakant

Jämtland Härjedalen: Lina Fredriksson

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Cancerplanens regionala fokusområden under 2020 för kontaktsjuksköterskor

Regionalt tillägg kontaktsjuksköterskans uppdrag Stockholm Gotland

Kontaktsjuksköterskan ska:

 • vara tillgänglig vardagar 8–16 och kunna hänvisa till annan kontakt när hen inte är tillgänglig
 • uppmärksamma behov av stöd till barn (0–18 år) med sjuka föräldrar
 • ansvara för strukturerad bedömning av rehabiliteringsbehov och upprättande av rehabiliteringsplan
 • ansvara för att Min vårdplan uppdateras
 • ha kunskap om relevant forskning utifrån uppdraget.

Nationell beskrivning av kontaktsjuksköterskans uppdrag med regionalt tillägg (pdf, nytt fönster)

Rapport

Patientens erfarenhet av stöd i cancervården; En uppföljning utifrån ett Gotlandsperspektiv. HT 2018 (pdf, nytt fönster)

Regionala nätverk för kontaktsjuksköterskor

Diagnosnätverk för kontaktsjuksköterskor i regionen leds av processledare på RCC Stockholm Gotland.

Åtgärdskoder

Vårdkontakter kan rapporteras med diagnoskoder (ICD-10-SE) och ska rapporteras med relevanta åtgärdskoder (KVÅ). I länken nedan listas exempel på åtgärdskoder som kontaktsjuksköterskor ska använda.

KVÅ-kodning för kontaktsjuksköterskor (pdf, nytt fönster)

Kontaktperson regionala nätverk 

Se samordnande kontaktsjuksköterskor för respektive diagnos.

Charlotta Lönnqvist

Regional samordnare för kontaktsjuksköterskor

RCC Stockholm Gotland

Utbildningar i Uppsala Örebro

Här hittar du information om kontaktsjuksköterskeutbildningar och andra aktuella kurser inom omvårdnad.

Utbildning för kontaktsjuksköterskor

Informationsmaterial

Här hittar du information om kontaktsjuksköterska i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Till informationsmaterialet

Utbildning för kontaktsjuksköterskor i Västra sjukvårdsregionen

Kontaktsjuksköterskan i cancervåden (7,5 hp)

Regionalt cancercentrum väst erbjuder utbildningsplatser för kontaktsjuksköterskor i cancervården. Utbildningen ges i två omgångar, hösten 2019 och våren 2020 och består av två internat och en examinationsdag.

Information och ansökan till utbildningen 

Informationsbroschyr

Läs mer om kontaktsjuksköterskans uppdrag här. 

porträtt

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst