Till regionspecifikt innehåll

Patientsamverkan

Regionala cancercentrum har ett grundläggande uppdrag att stärka patientens ställning i cancervården. Utöver forskning och beprövad medicinsk kunskap är beaktandet av patienters och närståendes upplevelser och synpunkter en nödvändig förutsättning för utvecklingen av en personcentrerad och säker vård. Det är därför viktigt att patienter och närstående finns med som medskapare av framtidens cancervård.

Enligt Socialdepartementet ska RCC ”engagera patientrepresentanter i beslut rörande cancervårdens utformning och utveckling”. Ett krav är att ”företrädare för cancerpatienter och närstående finns företrädda inom RCC:s organisation i beslutande eller rådgivande organ”. Patient såväl som närstående kan vara patientföreträdare inom RCC.

Patient- och närståendeföreträdare finns med i huvuddelen av RCCs arbete, till exempel i patient och närståenderåden (PNR), i vårdprocessarbetet och i de nationella vårdprogramgrupperna.

RCC-ansvariga för patientsamverkan

Annika Larsson

samordnare patientföreträdare

RCC Uppsala Örebro

Christina Landegren

Verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Ingela Jacobsson

processledare patientsamverkan

Universitetssjukhuset, Linköping

Jessica Mellquist

utvecklingsledare

RCC Väst

Katja Vuollet Carlsson

vårdutvecklare

RCC Norr

Siri Kautsky

processledare patientsamverkan

RCC Stockholm Gotland

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Patientsamverkan Uppsala Örebro

Patient- och närståendemedverkan sker på flera nivåer i RCC Uppsala Örebros arbete. Dels har vi ett eget patient- och närståenderåd (PNR), men patient- och närståendemedverkan sker även i våra vårdprocessgrupper samt i andra projekt och arbetsgrupper.

Patient- och närståenderådet Uppsala Örebro

Patientföreträdare vårdprocessgrupper

RCC Uppsala Örebro gör under 2019-2020 en satsning på samverkan mellan olika patientföreningar i vår sjukvårdsregion.

Stöd till lokal patientsamverkan

Patientföreträdare i Västra sjukvårdsregionen

RCC Väst engagerar patient- och närståendeföreträdare på olika sätt i utvecklingen av sjukvården. Många av de regionala vårdprocesserna har patientrepresentanter i sina vårdprogramgrupper och patient- och närståendeföreträdare deltar även i olika utvecklingsprojekt. Det finns också ett fristående patient- och närståenderåd kopplat till RCC Väst, som både fungerar som rådgivande remissinstans och driver egna projekt. 

Regional policy för patientmedverkan

Läs mer om hur RCC Väst arbetar med patient- och närståendemedverkan i olika utvecklingsprojekt i vården här.