Våra uppdrag

RCC ska tillsammans med landsting och regioner skapa en mer patientfokuserad, jämlik och tillgänglig cancervård. Arbetet utgår från målen och utredningsförslagen i den nationella cancerstrategin.

RCC:s arbete är baserat på tio gemensamma kriterier som regeringen tagit fram och som landsting och regioner ställt sig bakom. De tio kriterierna utgör RCC:s huvudsakliga uppdrag och insatsområden och anger förutsättningarna för deras verksamhet och organisation.
Mer om de tio kriterierna

Nationell samverkan 

I RCC:s uppdrag ingår att samverka nationellt. Det sker under ledning av Regionala cancercentrum i samverkan – landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Samverkansgruppen träffas minst var tredje vecka och består av de sex RCC-cheferna samt SKL:s cancersamordnare, som leder gruppens arbete.
Mer om RCC i samverkans arbete

Jämlik vård

En stor del av RCCs arbete med den nationella cancerstrategin har som övergripande mål att bidra till en mer jämlik cancervård. En mer jämlik och patientfokuserad vård ingår som en dimension i flera av de kriterier som utgör RCCs samlade uppdrag. Det gäller till exempel nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp och nivåstrukturering.

Mer om RCCs arbete för mer jämlik cancervård

Socialstyrelsens uppföljningar av RCC

Socialstyrelsen genomför årliga, uppföljande platsbesök hos regionala cancercentrum. Platsbesöken ska genomföras i dialogform och ska stödja och stimulera RCC:s arbete och fortsatta utveckling.
Mer om Socialstyrelsens uppföljning

Faktaägare: Gunilla Gunnarsson, ordförande RCC i samverkan
Ansvarig redaktör: Linnea Åslund
Gemensam information uppdaterad: 6 oktober 2016