Till regionspecifikt innehåll

Barn och unga

RCC arbetar för att alla barn och unga med cancer ska få tillgång till en sammanhållen och jämlik barncancervård.

Barncancervården är historiskt sett ett välfungerande område där resultaten har blivit allt bättre tack vare en intensiv utveckling inom både diagnostik och behandling. Överlevnaden i barncancer är cirka 85 procent. Men i likhet med cancervården i övrigt står området inför en rad utmaningar.

RCC arbetar för att alla barn och unga med cancer ska få tillgång till en sammanhållen och jämlik barncancervård, där vårdkedjan innefattar prehabilitering, habilitering och rehabilitering samt i förekommande fall även palliativ vård.

Målet är också att minimera eller fördröja negativa effekter av cancersjukdom och behandling, eftersom allt fler personer överlever eller lever längre med en cancersjukdom.

Nationell satsning inom barncancer

I överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för 2019 och 2020 finns medel avsatta för att utveckla barncancerområdet. Utifrånd det bedriver RCC både nationella och sjukvårdsregionala förbättringsarbeten i syfte att stärka vården för barn som har eller har haft cancer.

Sveriges sex barncancercentrum har med stöd av RCC, gjort en analys av hur barncancervården kan utvecklas både nationellt och i varje sjukvårdsregion. En rad konkreta förslag har sammanställts i en rapport som ska fungera som ett underlag till det fortsatta nationella arbetet med att stärka barncancervården.

Som ett komplement till den nationella analysen har varje sjukvårdsregion kartlagt regionala utvecklingsområden. Du hittar dem under Regionspecifikt innehåll.

Utvecklingsområden inom barncancervården (pdf, nytt fönster)

En nationell arbetsgrupp för barncancerområdet har bildats och har skapat en handlingsplan för 2020–2022 med utgångspunkt i analysen.

Handlingsplan

Barncancercentrum

I Sverige finns det sex barncancercentrum (Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund) med upptagningsområden som i stort motsvarar Regionala cancercentrum (RCC). På de flesta RCC finns regionala processägare/-ledare som arbetar med inriktning på uppföljning efter genomgången barncancerbehandling, samt andra frågor som rehabilitering, hemsjukvård och palliativ vård.

Om barncancer och regionala vårdprocesser

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Utvecklingsområden inom barncancervården

Nationell rapport med tillägg från södra sjukvårdsregionen, november 2019 (pdf, nytt fönster)

Regional patientprocessledare

Patrik Romerius

regional patientprocessledare barncancer

Skånes universitetssjukhus

Sjukvårdsregional satsning

Sedan 2019 års överenskommelse mellan staten och SKR pågår det i Uppsala Örebro sjukvårdsregion ett arbete för en förbättrad barncancervård. Arbetet samordnas av RCC Uppsala Örebro.

Barncancersatsning Uppsala Örebro

Barncancer Uppsala Örebro

På Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala finns Uppsala-Örebroregionens barncancercentrum som ingår i RCC Uppsala Örebros verksamhet. Läs mer via länken nedan.

Barncancer Uppsala Örebro